TRT REPERTUVARINDA BULUNAN SİLİFKE YÖRESİNE AİT HALK MÜZİĞİ ESERLERİNİN MÜZİKAL EDEBİ ANALİZİ VE MÜZİK EĞİTİMİNDE KULLANILABİLİRLİĞİ

Author:

Number of pages: 121-146
Year-Number: 2018-73

Abstract

Yurdumuzda; Cumhuriyet döneminin ilk yıllarına rastlayan halk müziği ve folklor derleme çalışmaları sonucunda yöre türkülerinin toplanıp arşivlenmesi, seçilen mahalli sanatçılar ve kurulan korolarla icra edilmesi bu türkülerin geniş kitlelere ulaşarak gelecek kuşaklara aktarılmasında son derece etkili olmuştur. Derlenen türkülerin tasnif ve analizleri, bu türkülerin müzik eğitiminde kullanılabilmesine imkan sağlarken buna paralel olarak halk kültürünün devamına da katkı sağlamıştır. Bu çalışmada, “TRT repertuvarına kayıtlı Silifke yöresine ait 39 tane halk müziği eserinin edebi ve müzikal analizleri neticesinde müzik eğitiminde kullanılabilme durumları nasıldır” probleminden yola çıkılmıştır. Silifke yöresine ait halk müziği eserlerinin müzikal ve edebi özellikleri ve bunun neticesinde bu eserlerden faydalanılabilecek eğitim kademesi tespit edilmeye çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

In our country; As a result of folk music and folklore compilation studies that coincided with the first years of the Republican era, the collection and archiving of the local folk, the selection of local artists and the execution of the folklore were very effective in reaching the masses and transferring them to future generations. The compilation and analysis of the compiled turks allow them to be used in musical education, while contributing to the continuity of the popular culture. In this study, the question "How are 39 folk music pieces of the Silifke region recorded on the TRT repertoire available for musical education as a result of their literary and musical analysis?" The musical and literary characteristics of folk music belonging to the Silifke region and the educational stage at which these works can be utilized are tried to be determined.

Keywords