GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMEN ADAYLARINA YÖNELİK TEKNOLOJİK PEDAGOJİK İÇERİK BİLGİSİ ÖZ YETERLİK (GS-TPİB) ÖLÇEĞİ: GELİŞTİRME, GÜVENİRLİK VE GEÇERLİK ÇALIŞMASI

Author:

Number of pages: 102-120
Year-Number: 2018-73

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Görsel Sanatlar eğitimi disiplinine dayalı Teknolojik Pedagojik İçerik Bilgisi (TPİB) çerçevesinde Görsel Sanatlar öğretmen adaylarının GS-TPİB öz-yeterliklerini belirleyen geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirilmesidir. 5’li likert tipinde ve 79 maddeden oluşan taslak GS-TPİB öz-yeterlik ölçeği, 2016-2017 bahar döneminde Türkiye’nin 5 farklı üniversitesinin üçüncü ve dördüncü sınıflarında öğrenim görmekte olan 405 Görsel Sanatlar öğretmen adayına uygulanmıştır. Açımlayıcı faktör analizinin (AFA) ardından 55 maddeden ve 7 alt boyuttan oluşan bir ölçek elde edilmiştir. GS-TPİB öz-yeterlik ölçeğinin Doğrulayıcı Faktör Analiz i (DFA) 2017-2018 güz döneminde Türkiye’nin 14 farklı üniversitesinde 711 öğretmen adayının yanıtladığı ölçek formundan elde edilen verilerle yapılmıştır. Bu doğrultuda AFA’dan elde edilen faktör yapılarının uygunluğu ortaya konmuştur. GS-TPİB öz-yeterlik ölçeğine ait Cronbach Alfa katsayısı ,95 olarak bulunmuştur.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to develop a valid and reliable scale that determines the VA-TPACK self-efficacy of Visual Arts pre-service teachers within the framework of Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) based on Visual Arts education discipline. The draft of the VA-TPACK Self-Efficacy Scale consisting of 79 items and a 5-point likert-type has been applied to 405 pre-service teachers studying in the third and fourth grades of 5 different universities of Turkey in the spring semester of 2016-2017. Following the exploratory factor analysis (EFA), a scale consisting of 55 items and 7 subscales was obtained. Confirmatory Factor Analysis (CFA) of Visual Arts-TPACK Self-Efficacy Scale was conducted through the data obtained from the scale forms which were applied to 711 pre-service teachers studying in 14 different universities of Turkey in the fall semester of 2017-2018. In this direction, the appropriateness of the factor structures obtained from EFA has been revealed. Cronbach's alpha coefficient of Visual Arts-TPACK Self-Efficacy Scale was found to be ,95.

Keywords