TÜRKİYE’DE ÖZDÜZENLEME İLE İLGİLİ YAPILMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2018-74
Language : null
Konu : ÇOCUK GELİŞİMİ
Number of pages: 367-384
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de özdüzenleme ile ilgili yapılmış lisansüstü tezlerin incelenmesidir. Çalışma temel nitel araştırma deseninde, doküman analizi yöntemi ile kullanılarak yapılmıştır. Verilerin analizinde; içerik analizi tekniğinden yararlanılmıştır. Çalışmada Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK)’ün tez tarama elektronik ortamı kullanılmıştır. Tezlerin belirlenmesinde “özdüzenleme” anahtar sözcüğü orijinal şekliyle taranmış ve dokümanlara ulaşılmıştır. Doküman inceleme formu ile elde edilen bilgilerin analizi sonucunda; Türkiye’de özdüzenleme ile ilgili tezlerin ağırlıklı olarak doktora düzeyinde çalışıldığı, çoğunluğunun Eğitim Bilimleri Enstitüsüne bağlı anabilim dallarında, nicel araştırma deseninde ve Prof. Dr. ünvanına sahip danışmanlar tarafından yapıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Tezlerin içeriği incelendiğinde ise öz düzenleme becerisi ile akademik başarının sıklıkla çalışıldığı görülmüştür.

Keywords

Abstract

The aim of this study was to investigate self-regulation has been dealing with the graduate thesis in Turkey. The study was carried out using the basic qualitative research design, document analysis method. In the analysis of the data; content analysis technique. The thesis screening electronic medium of Higher Education Institution (YÖK) was used in the study. In the setting of theses, the key word "self-regulation" was originally scanned and reached the documents. As a result of the analysis of the information obtained by the document review form; mainly related to the thesis of self-regulation in Turkey, he studied at the PhD level, depending on the department in the Institute of Education Sciences of the majority of the quantitative research design and Prof. Dr. has been achieved by the consultants with the title of When the contents of the theses were examined, it was seen that the academic achievement was frequently studied by the self-regulation skill.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics