BORİS PASTERNAK’IN “DOKTOR JİVAGO” ROMANININ RUSÇADAN TÜRKÇEYE ÇEVİRİSİNDE KAYIPLAR SORUNU
LOSSES IN TRANSLATION OF BORIS PASTERNAK'S "DOCTOR ZHIVAGO" FROM RUSSIAN TO TURKISH

Author : Firuze ERGUVAN
Number of pages : 399-420

Abstract

Yazınsal çeviriyi diğer çeviri türlerinden ayıran ve güçlük derecesini artıran sadece içeriğin değil aynı zamanda eserde bulunan söz sanatlarının, eserdeki vurgunun, dilbilgisel özelliklerin, yazarın üslubunun ve okur üzerinde bıraktığı etkinin tam ve eksiksiz olarak aktarılma gerekliliğidir. Bunlardan herhangisinin veya birkaçının sekteye uğraması çeviri kayıpları sorununu ortaya çıkarır. Çeviride kayıplar sorunu, dillerin özgün yapısından, çevirmenden ve dilin konuşulduğu toplumdaki kültürden kaynaklanır. Bu çalışmada Boris Pasternak’ın Nobel Ödüllü romanı olan “Doktor Jivago”nun 2014’te ilk kez aslından Türkçeye yapılan çevirisi kaynak eserle karşılaştırılarak çeviri kayıpları açısından incelenmiştir. Bulgular, anlamsal ve kurgusal kayıplar, biçemsel kayıplar, biçimsel kayıplar ve atlamalar olarak dört ana başlık altında sınıflandırarak yorumlanmıştır. Makalenin sınırlı hacminden dolayı her gurupta erek metinden elde edilen bulgulardan ancak birkaçı verilmiştir. Verilen örnekler, erek metinde sıkça karşılaşılan ve tekrar eden kayıpları temsil eden kesitlerden seçilmiştir. Bu araştırma, alanda çalışan çevirmenlere, çeviribilimde eğitim alan öğrencilere ve çevirmen adaylarına, yazınsal çeviride hangi hususlara dikkat edilmesi gerektiği konusunda belli ölçüde ışık tutacaktır. Bu tarz çalışmalar, Rusça-Türkçe arasında yapılacak çevirilerin daha kaliteli olması adına önem taşımaktadır. Yapılmış olanların da sonraki baskılarda geliştirilerek okura ulaştırılması ve olabildiğince eşdeğer bir ürünün ortaya konmasına yardımcı olacaktır.

Keywords

Çeviri kayıpları, Rusçadan Türkçeye Çeviri, Yazınsal Çeviri, “Doktor Jivago” Romanının Rusçadan Türkçeye çevirisi, Çeviri Sorunları

Read: 715

Download: 226