İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN YETERLİLİKLERİNİN 21. YÜZYIL BECERİLERİ IŞIĞINDA İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2018-71
Number of pages: 543-560
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, Türkiye’nin farklı illerinde İlköğretim kurumlarında görev yapan farklı branşlardan öğretmenlerin 21. Yüzyıl öğreten becerileri kullanımının çeşitli demografik değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya çıkarmaktır. Genel tarama modellerinden karşılaştırma türü tarama modelinde yürütülen bu araştırmanın katılımcılarını, 2017-2018 eğitim öğretim yılında Türkiye’nin farklı şehirlerinde İlköğretim Kurumlarında görev yapan 364 öğretmen oluşturmaktadır. İlköğretim öğretmenlerinin 21. Yüzyıl öğreten becerileri kullanım yeterliliklerini ortaya çıkarmak için Orhan-Göksün (2016) tarafından geliştirilen “21. Yüzyıl Öğreten Becerileri Kullanım Ölçeği” ve yine demografik bilgilerini saptamak için ise araştırmacılar tarafından düzenlenen “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Araştırmada, İlköğretim öğretmenlerinin 21. Yüzyıl öğreten becerileri kullanımı; cinsiyet, hizmet yılı, mezun olunan fakülte, çalıştığı kurum gibi değişkenler açısından incelenmiş ve farklılıklar tespit edilmiştir. Bu araştırmadan elde edilen bulguların öğretmen yeterlilikleri ve öğretmen yetiştirme sistemleri alan yazınına katkı sağlayacağı umulmaktadır.

Keywords

Abstract

The purpose of this research is to reveal whether the use of 21st century teacher skills by teachers from different branches working in primary education institutions in different provinces of Turkey differs or not according to various demographic variables. 364 teachers working in primary schools in different provinces of Turkey in 2017-2018 academic year composed the participants of this research which was carried out according to one of the general survey models, the comparative survey model. To reveal primary school teachers’ 21st century teacher skills use qualifications, “21st Century Teacher Skills Use Scale” developed by Orhan-Göksün (2016), and to detect demographic information “Personal Information Form” developed by researchers was used. In the research, primary school teachers’ 21st century teacher skills use was investigated according to the variables such as “gender”, “year of service”, “the faculty graduated”, “the institution” and differences were spotted. Findings obtained from the research are expected to contribute to the literature on teacher qualifications and teachers training systems.

Keywords