PARTİ GAZETECİLİĞİ VE HEGEMONYA: TÜRKİYE’DE 16 NİSAN REFERANDUMU ÜZERİNE BİR İNCELEME
PARTY JOURNALISM AND HEGEMONY: ANALYSIS OF 16 APRIL REFERENDUM IN TURKEY

Author : Serhat KAYA
Number of pages : 380-398

Abstract

Devlet hegemonyasının inşasında ve yeniden üretiminde yazılı ve görsel medya endüstrisinin nasıl kullanıldığını eleştirel bakışla araştırmaya yönelik olan bu çalışmada; bireylerin fikir ve kanaatlerin oluşmasında etkileme gücüne sahip medya işletmelerinin, siyaset medya ilişkisinin tespiti yapılıp bu bağlamda parti gazeteciliği açıklanmaya ve irdelenmeye çalışılmıştır. Rıza üretiminin kitle iletişim araçlarında nasıl gerçekleştirildiği, doğallaştırıldığı ve normalleştirildiği somut örnekler üzerinden anlatılmıştır. “16 Nisan 2017 Anayasa Değişikliği Referandumu Başkanlık Sistemi” için ‘Evet- Hayır’ tercih sürecinde kesiti alınan görsel ve yazılı basının nasıl hareket ettiği, toplum ve iktidar arasındaki ilişkide nasıl rol aldığı anlatılmaya çalışılmıştır. Türkiye’de medya-siyaset ve ekonomi ilişkilerinin nasıl oluğu ve gelişimi üzerinde durulmaktadır. İncelenen medya kuruluşlarının referandum sürecinde hangi konuları ön plana çıkardıkları ve nasıl bir söylem geliştirdikleri içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir.

Keywords

Referandum, Parti Gazeteciliği, Hegemonya

Read: 657

Download: 222