PARTİ GAZETECİLİĞİ VE HEGEMONYA: TÜRKİYE’DE 16 NİSAN REFERANDUMU ÜZERİNE BİR İNCELEME

Author:

Number of pages: 380-398
Year-Number: 2018-70

Abstract

Devlet hegemonyasının inşasında ve yeniden üretiminde yazılı ve görsel medya endüstrisinin nasıl kullanıldığını eleştirel bakışla araştırmaya yönelik olan bu çalışmada; bireylerin fikir ve kanaatlerin oluşmasında etkileme gücüne sahip medya işletmelerinin, siyaset medya ilişkisinin tespiti yapılıp bu bağlamda parti gazeteciliği açıklanmaya ve irdelenmeye çalışılmıştır. Rıza üretiminin kitle iletişim araçlarında nasıl gerçekleştirildiği, doğallaştırıldığı ve normalleştirildiği somut örnekler üzerinden anlatılmıştır. “16 Nisan 2017 Anayasa Değişikliği Referandumu Başkanlık Sistemi” için ‘Evet- Hayır’ tercih sürecinde kesiti alınan görsel ve yazılı basının nasıl hareket ettiği, toplum ve iktidar arasındaki ilişkide nasıl rol aldığı anlatılmaya çalışılmıştır. Türkiye’de medya-siyaset ve ekonomi ilişkilerinin nasıl oluğu ve gelişimi üzerinde durulmaktadır. İncelenen medya kuruluşlarının referandum sürecinde hangi konuları ön plana çıkardıkları ve nasıl bir söylem geliştirdikleri içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir.

Keywords

Abstract

In this research, it was critized how public domination is used for building and regenerating of visual and written media industry through analysis. While explaining and scrutinizing party journalism, it was also determined how government affects the media management which has a power over people’s thoughts and opinions. Manufacturing of consent is explained in the manner of how it occurs in mass communication and how it becomes a normal and natural by giving epitome. At referendum of constitutional amendment for presidential government in 16 April 2017, while being in the process of yes-no, how presses’ visual and written section acts and plays an important role between public and dominant government was content analyzed in this paper. How groove of the media-political and economic relations in Turkey and is focused on the development. The media companies that examined the issues in the referendum process and what kind of discourse they developed were analyzed by means of content analysis.

Keywords