SEVİM AK’IN “VANİLYA KOKULU MEKTUPLAR” ADLI KİTABININ DEĞERLER

Author :  

Year-Number: 2018-74
Language : null
Konu : EĞİTİM, ÇOCUK EDEBİYATI
Number of pages: 595-604
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çocuklar tarafından hem sevilen hem de çocuğun merak ve keşfetme isteğini harekete geçiren çocuk romanları; çocukta empati kurmayı, yaşadığı dünyayı tanımayı, ele aldığı konularla temel değerlerin kazandırılmasında önemli bir araçtır. Bu çalışmanın amacı, Sevim Ak’ın Vanilya Kokulu Mektuplar adlı kitabında yer alan değerleri tespit etmek ve değerlerin kullanım sıklığını belirlemektir. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bu çalışmada veri toplama amacıyla doküman analizi tekniğinden faydalanılmıştır. Değerler, Schwartz Değerler ölçeğine göre sınıflandırılarak kullanım sıklığı belirlenmiştir. Araştırma sonucunda bahsi geçen romanda güç, güvenlik, hazcılık, başarı, geleneksellik, yardımseverlik uyma, uyarılma, öz denetim değerlerine yer verildiği; evrensellik değerinin ise hiç yer almadığı tespit edilmiştir. En fazla yardımseverlik değerinin, ardından geleneksellik değerinin işlendiği bilgisine ulaşılmıştır. Uyarılma ve güç değerlerine ise çok az yerildiği belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

Children’s books, which are enjoyed by children and which stir their curiosity and exploring desire, are a vital tool to have them obtain a sense of empathy, a need to know the world they live in better and core values via the topics they cover. The aim of this study is to establish the values covered in Sevim Ak’s book titled “Vanilla Scented Letters” and to specify the frequency of their occurence. The study made use of the qualitative research method and document analysis technique was also used so as to collect data. The values were categorized according to Schwartz Value Scale and the occurence frequency of them was identified. As a result of the research it was ascertained that the aforementioned book covers values such as power, safety, hedonism, accomplishment, traditionalism, benevolence, obeyence, stimulation and self-control yet it does not include the value of universality. It was found out that the most covered value is benevolence with the value of traditionalism. Stimulation and power values are established to be given little space.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics