DOĞRUDAN YATIRIMLAR PERFORMANS ENDEKSI VE DOĞRUDAN YATIRIMLAR POTANSIYEL ENDEKSI AÇISINDAN TÜRKIYE VE MACARISTAN'IN KIYASLAMASI

Author :  

Year-Number: 2018-71
Language : null
Konu : Ekonomi - İşletme
Number of pages: 88-95
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

1980'lerden itibaren ivme kazanan doğrudan yabancı sermaye yatırımları, gelişmiş ülkeler açısından olduğu kadar gelişmekte olan ülkeler açısından da önem arzetmektedir. Doğrudan yatırımlar; teknoloji, milli gelir artışı ve yeni üretim olanaklarını beraberinde getirmektedir. Ayrıca, doğrudan yatırımlar ekonomik kalkınmada önemli rol oynamaktadır. Bununla birlikte; gelişmekte olan ülkeler dış borçlarını doğrudan yatırımlar sayesinde finanse etmektedir. Bu çalışmada; Türkiye ve Macaristan'a yapılan doğrudan yabancı sermaye yatırımları gözden geçirilmiş, Doğrudan Yatırım Performans ve Doğrudan Yatırım Potansiyel Endeksleri ele alınmış, her iki ülkenin doğrudan yatırım performansları bu endeksler aracılığıyla küresel ölçekte karşılaştırılmıştır. Türkiye ve Macaristan'ın, doğrudan yabancı yatırım çekme performansının istenen düzeyde olmadığı, bununla birlikte her iki ülkenin son yıllarda yabancı yatırımcılar için daha iyi bir ortam hazırlamakta olduğu sonucuna varılmıştır. Genel olarak; Macaristan'ın doğrudan yatırım performans ve potansiyelinin Türkiye'ninkinden daha iyi olduğu söylenebilir. Ancak, hem Macaristan hem de Türkiye; doğrudan yatırımların en önemli unsurlarından biri olan sabit sermaye yatırımlarını çekebilmek için, AR-GE projelerine daha çok destek ve vermelidir.

Keywords

Abstract

Gaining momentum from the 1980s, the Foreign Direct Investments (FDI) are of great importance for developed economies as well as emerging economies and economies in transition. Foreign direct investment inflows bring in technology, national income increase and new manufacturing opportunities. Besides, foreign direct investments play a very significant role in economic development. In addition to this; developing countries subsidise their external debt by means of foreign direct investments. In this study foreign direct investment flows to Turkey and Hungary are reviewed, Performance and Potential indices are addressed, foreign direct investment performances of both countries are compared by means of these indices and Turkey and Hungary’s potential to attract foreign direct investment in the global scale are explained. It was concluded that Turkey’s and Hungary’s performance to attract foreign direct investment is not at the desired level, however in recent years a better environment to make business was prepared for foreign investors. In general, it can be stated that foreign direct investment performance and potential of Hungary is better than Turkey’s. However, both Hungary and Turkey have to support and provide incentives for R&D projects in order to attract fixed capital investments which are one the most important constituents of direct investments.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics