SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ GALATA MEVLEVİHANESİ KOLEKSİYONU’NDA KAYITLI 200 NUMARALI ŞİİR MECMÛASI (71-140. VARAKLAR)
THE POEM JOURNAL REGISTERED WITH NUMBER 200 IN SULEYMANIYE LIBRARY GALATA MEVLEVIHANE COLLECTION (PAGE 71 TO 140)

Author : Sevgi AKBABA
Number of pages : 508-530

Abstract

Mecmûalar, bilhassa Klasik Türk Edebiyatı araştırmaları için önemli kaynaklardan biri olup, değeri gün geçtikçe daha iyi anlaşılmaktadır. Genel olarak 15. yüzyıldan sonra görülmeye başlanan mecmualar, çeşitli ürünlerin bir araya getirildiği ‘derleme’, ‘seçki’ olarak nitelendirilen defterlerdir. Mecmûalar, içerdikleri malzeme çeşitliliği bakımından, klasik edebiyat dışındaki alanlara, örneğin folklora da katkı sağlayacak nitelikte eserlerdir. Bu mecmûalardan biri olan Süleymaniye Kütüphanesi Galata Mevlevihanesi Koleksiyonunda kayıtlı olan 200 numaralı şiir mecmûasının 71-140. varakları arasını şekil ve muhteva özellikleri yönünden inceleyip MESTAP (Mecmûaların Sistematik Tasnifi Projesi)’a göre tasnif etmek suretiyle, Sakarya Üniveristesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans tezi olarak hazırlamaktayız. Bu yazıda ilgili mecmûanın genel özellikleri ile muhteva bilgileri üzerinde detaylı olarak durulacak ve mecmûa tanıtılmaya çalışılacaktır.

Keywords

Mecmûa, Süleymaniye Kütüphanesi, Galata Mevlevihanesi, Şâir, Güfte, MESTAP.

Read: 717

Download: 231