SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ GALATA MEVLEVİHANESİ KOLEKSİYONU’NDA KAYITLI 200 NUMARALI ŞİİR MECMÛASI (71-140. VARAKLAR)

Author:

Number of pages: 508-530
Year-Number: 2018-70

Abstract

Mecmûalar, bilhassa Klasik Türk Edebiyatı araştırmaları için önemli kaynaklardan biri olup, değeri gün geçtikçe daha iyi anlaşılmaktadır. Genel olarak 15. yüzyıldan sonra görülmeye başlanan mecmualar, çeşitli ürünlerin bir araya getirildiği ‘derleme’, ‘seçki’ olarak nitelendirilen defterlerdir. Mecmûalar, içerdikleri malzeme çeşitliliği bakımından, klasik edebiyat dışındaki alanlara, örneğin folklora da katkı sağlayacak nitelikte eserlerdir. Bu mecmûalardan biri olan Süleymaniye Kütüphanesi Galata Mevlevihanesi Koleksiyonunda kayıtlı olan 200 numaralı şiir mecmûasının 71-140. varakları arasını şekil ve muhteva özellikleri yönünden inceleyip MESTAP (Mecmûaların Sistematik Tasnifi Projesi)’a göre tasnif etmek suretiyle, Sakarya Üniveristesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans tezi olarak hazırlamaktayız. Bu yazıda ilgili mecmûanın genel özellikleri ile muhteva bilgileri üzerinde detaylı olarak durulacak ve mecmûa tanıtılmaya çalışılacaktır.

Keywords

Abstract

Journals are important sources especially for the Classical Turkish Literature and their value is increasingly appreciated day by day. In general, journals that emerged after the 15th century are notebooks that are comprised of several products considered as ‘compilations’ or ‘anthologies’. Journals due to comprising material variety are works which out of classical literature area for example contibutes folklore. Here, we are presenting a Master Thesis study from Sakarya University Social Sciences Institute studying in depth one of those mecmuas, in detail page 71 to 140 saved with number 200 in Süleymaniye Library Galata Mevlevihane Collection. The analysis particularly focuses on the shape, the content and the classification of the poetries according to Systematic Classification of Journals Project (MESTAP). In this work, we are going to introduce in detail the general characteristics and the content of the respective journal.

Keywords