SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ YAŞAYAN ÖĞRENCİLERE OKUMA YAZMA ÖĞRETİM SÜRECİNDE AİLELERDEN BEKLENTİLERİ
THE EXPECTATIONS OF CLASS TEACHERS FROM FAMILIES OF STUDENTS WITH LEARNING DISABILITY DURING THE PERIOD OF TIME WHEREAS THOSE STUDENTS LEARN HOW TO READ AND WRITE

Author : Didem KAYAHAN YÜKSEL
Number of pages : 474-481

Abstract

Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilere okuma yazma öğretim sürecinde ailelerden beklentilerini belirlemektir. Nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim araştırması olarak tasarlanan bu çalışmada yüz yüze görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmacı tarafından veri toplamak amacıyla 10 maddeden oluşan görüşme formu geliştirilmiştir. Araştırmanın katılımcı grubunu Sivas İli Merkez İlçesinde görev yapan 9 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Verilerin analizinde betimsel analiz kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre öğretmenler çocuğun eğitiminde aile ile işbirliği içinde olmak istediklerini fakat aileden ihtiyaç duydukları desteği alamadıklarını ifade etmiştir. Öğretmenler ailelerden çocuğun ödevini yaparken rehberlik etme, çocuk ile serbest okuma etkinlikleri yapma ve okulda işlenilen konuyu tekrar ettirme konularında destek beklemektedir. Ayrıca öğretmenler ailelerin bu destekleri verebilmesi için ses temelli cümle yöntemi hakkında bilgilerinin olması gerektiğini ve okulda işlenilen şekilde yöntemi uygularlarsa çocuğun okuma yazma sürecine katkı sağlayabileceklerini belirtmişlerdir.

Keywords

Okuma Yazma Öğretimi, Aile Katılımı, Özel Öğrenme Güçlüğü.

Read: 663

Download: 213