SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ YAŞAYAN ÖĞRENCİLERE OKUMA YAZMA ÖĞRETİM SÜRECİNDE AİLELERDEN BEKLENTİLERİ

Author:

Year-Number: 2018-70
Number of pages: 474-481
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilere okuma yazma öğretim sürecinde ailelerden beklentilerini belirlemektir. Nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim araştırması olarak tasarlanan bu çalışmada yüz yüze görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmacı tarafından veri toplamak amacıyla 10 maddeden oluşan görüşme formu geliştirilmiştir. Araştırmanın katılımcı grubunu Sivas İli Merkez İlçesinde görev yapan 9 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Verilerin analizinde betimsel analiz kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre öğretmenler çocuğun eğitiminde aile ile işbirliği içinde olmak istediklerini fakat aileden ihtiyaç duydukları desteği alamadıklarını ifade etmiştir. Öğretmenler ailelerden çocuğun ödevini yaparken rehberlik etme, çocuk ile serbest okuma etkinlikleri yapma ve okulda işlenilen konuyu tekrar ettirme konularında destek beklemektedir. Ayrıca öğretmenler ailelerin bu destekleri verebilmesi için ses temelli cümle yöntemi hakkında bilgilerinin olması gerektiğini ve okulda işlenilen şekilde yöntemi uygularlarsa çocuğun okuma yazma sürecine katkı sağlayabileceklerini belirtmişlerdir.

Keywords

Abstract

The purpose of this research is to determine the expectations of class teachers from families of students with learning disability during the period of time whereas those students learn how to read and write. In this research – which designed to be a phenomenological research amongst other qualitative research methods – face to face meeting technique was used. A meeting form which made up of ten questions was prepared by the researcher. A group which consisted nine class teachers was chosen to be the pool of the research. Descriptive analysis was used to analyze the data collected. The results of the research show that teachers want to collaborate with families, nevertheless couldn’t receive enough support. Teachers expect families to guide the student during homework, do free reading activities with the student, and review class material with the student. Furthermore, teachers stated that families need to have a grasp of sound based sentence method and fallow the method used in classroom in order to contribute the learning process.

Keywords