TÜRKİYE’DE LİSANS DÜZEYİNDEKİ TURİZM REHBERLİĞİ BÖLÜMLERİNDE GÖREV YAPAN AKADEMİSYENLERİN AKADEMİK ÖZGEÇMİŞLERİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2018-70
Number of pages: 355-367
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma; turizm rehberliği alanında mesleki eğitim veren akademisyenlerin görev yaptıkları ve ders verdikleri bölüm ile ilgili, eğitim, öğretim vb. mesleki formasyonlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda; Türkiye’de lisans düzeyindeki yükseköğretim kurumlarının turizm rehberliği bölümlerinde görev yapan akademisyenlerin, akademik özgeçmişleri incelenmiştir. Tarama modeliyle tasarlanan bu araştırmaya, üniversitelerin yalnızca lisans düzeyindeki yükseköğretim kurumlarının turizm rehberliği bölümleri bünyesinde görev yapan akademisyenler dahil edilmiştir. Araştırma kapsamında, 2017 ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu incelenmiş, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında turizm rehberliği bölümüne öğrenci kabul eden fakülte ve yüksekokulların listesi çıkarılmıştır. Söz konusu listeye göre, fakülte ve yüksekokulların internet siteleri taranarak, öğretim elemanı ve yardımcılarının (akademisyenlerin) isimlerine ulaşılmıştır. Akademisyenlerin özgeçmişlerine ulaşabilmek için YÖK AKADEMİK sisteminden yararlanılmıştır. Araştırma bulgularına göre; Türkiye’de 2017-2018 eğitim-öğretim yılında lisans düzeyindeki turizm rehberliği eğitimi, 18 ilde, 22 üniversitede (3’ü vakıf üniversitesi) ve 24 fakülte/yüksekokulda verilmektedir. Türkiye’de lisans düzeyindeki yükseköğretim kurumlarının turizm rehberliği bölümlerinde 137 akademisyen görev yapmaktadır. Akademisyenlerin lisans, yüksek lisans ve doktora mezuniyetleri incelendiğinde; büyük çoğunluğunun turizm ile ilgili herhangi bir yükseköğretim programından/bölümünden mezun oldukları tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to determine academicians’ education and professional formations related to the department they work. In accordance with this purpose; academicians’, working in the tourism guidance department of higher education institutions at the undergraduate level in Turkey, academic background were examined. This research, which was designed by the screening model, included academicians who work in the tourism guidance departments of universities only at undergraduate level higher education institutions. Within the scope of the research, 2017 ÖSYS (Student Selection and Placement System) Guide to Higher Education Programs and Quotas were examined and a list of faculties and vocational schools accepting students in the tourism guidance program in the academic year 2017-2018 was issued. According to the list, the websites of faculties and schools were scanned and the names of teaching staff and assistants (academicians) were reached. In order to reach the resume of academicians, YÖK ACADEMIC system was used. According to research findings; tourism guidance training in the 2017-2018 academic year at the undergraduate level are given in 18 provinces, 22 universities (3 private universities) and 24 faculty in Turkey. 137 academicians work at the department of tourism guidance in higher education institutions. When graduates, masters and doctoral graduates of academicians are examined; it has been determined that the vast majority have graduated from any higher education program/department.

Keywords