İBNÜ MÜHENNA LÜGATİ’NİN TÜRKÇE VE MOĞOLCA KISMINDAKİ ORTAK KELİMELER ÜZERİNE
ON THE COMMON WORDS IN TURKISH AND MONGOLIAN PARTS OF THE “IBNU MUHENNA LUGATI”

Author : Savaş KARAGÖZLÜ
Number of pages : 309-328

Abstract

Türk bilim dünyasında İbnü Mühenna Lügati adıyla bilinen Kitab-u Hilyetü’l-İnsan ve Halbetü’l-Lisân adlı eser, 13. yüzyılın ikinci yarısında İbnü Mühenna tarafından kaleme alınmıştır. Eserin dili Arapçadır ve üç kısımdan oluşmaktadır. Yazar, bu kitabı Araplara Farsça, Türkçe ve Moğolca öğretmek için hazırlamıştır. Eserin bütün kısımları hemen hemen aynı yöntemle hazırlanmış olup her kısım baplara ve fasıllara ayrılmıştır. Bu kısımlarda Farsça, Türkçe ve Moğolca gramerleri hakkında kısa bilgiler, örnek cümleler ve çeşitli konulara göre kelime listeleri sunulmuştur. Makalemizde, eserin Türkçe ve Moğolca kısımlarında yer alan müşterek kelimeler gösterilerek bu kelimelerin geçtiği benzer eserlerle karşılaştırmaları yapılacak ve günümüz Türkçe ve Moğolcasındaki kullanımları üzerinde durulacaktır.

Keywords

İbni Mühenna, Kitab-u Hilyetü’l-İnsan ve Halbetü’l-Lisân, Türk Dili, Moğolca.

Read: 702

Download: 220