İBNÜ MÜHENNA LÜGATİ’NİN TÜRKÇE VE MOĞOLCA KISMINDAKİ ORTAK KELİMELER ÜZERİNE

Author:

Year-Number: 2018-70
Number of pages: 309-328
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türk bilim dünyasında İbnü Mühenna Lügati adıyla bilinen Kitab-u Hilyetü’l-İnsan ve Halbetü’l-Lisân adlı eser, 13. yüzyılın ikinci yarısında İbnü Mühenna tarafından kaleme alınmıştır. Eserin dili Arapçadır ve üç kısımdan oluşmaktadır. Yazar, bu kitabı Araplara Farsça, Türkçe ve Moğolca öğretmek için hazırlamıştır. Eserin bütün kısımları hemen hemen aynı yöntemle hazırlanmış olup her kısım baplara ve fasıllara ayrılmıştır. Bu kısımlarda Farsça, Türkçe ve Moğolca gramerleri hakkında kısa bilgiler, örnek cümleler ve çeşitli konulara göre kelime listeleri sunulmuştur. Makalemizde, eserin Türkçe ve Moğolca kısımlarında yer alan müşterek kelimeler gösterilerek bu kelimelerin geçtiği benzer eserlerle karşılaştırmaları yapılacak ve günümüz Türkçe ve Moğolcasındaki kullanımları üzerinde durulacaktır.

Keywords

Abstract

The manuscript Kitab-u Hilyetü’l-İnsan ve Halbetü’l-Lisan, in Turkish world which is known as İbnu Muhenna Lugati, was written by Jamaluddin İbnu Muhenna in the second decade of the 13th century. The manuscripts language is Arabic and it is consisted of three parts. The author wrote the manuscript for teaching Persian, Turkish and Mongol languages to Arab people. All of the parts were done by the same method and

Keywords