OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN MENÜ HAZIRLAMAYA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ: AMASYA İLİ ÖRNEĞİ

Author:

Number of pages: 17-33
Year-Number: 2018-71

Abstract

İnsan yaşamında sağlığın en temel ögesi beslenmedir. Beslenme bireylerin yaşamlarını sağlıklı bir şekilde devam ettirmek için gerekli besin maddelerinin alınması ve kullanılmasıdır. Bireyin daha sonraki yaşamında yeterli ve dengeli beslenme alışkanlıkları kazanabilmesi için yeme alışkanlıklarının temellerinin çocukluk çağında atılması gerekmektedir. Bu açıdan bakıldığında okul öncesi dönemde beslenme oldukça önemlidir. Bu çalışmanın amacı okul öncesi öğretmenlerinin beslenme menüsüne yönelik görüşlerini belirlemektir. Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden görüşme tekniği kullanılmıştır. Okul öncesi öğretmenleriyle yüz yüze yarı-yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın katılımcılarını 2017-2018 öğretim yılı Amasya ilindeki, anaokulu ve anasınıfında görev yapmakta olan tamamı kadın 10 okul öncesi öğretmenleri oluşturmaktadır. Çalışma grubunda tamamı kadın olmak üzere okul öncesi öğretmeni bulunmaktadır. Veri toplama aracı olarak 8 açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşmeler, öğretmenlerin görev yaptıkları okullardaki sınıf ortamlarında gerçekleştirilmiştir. Yapılan görüşmeler kayıt cihazı ile kayıt altına alınmıştır. Araştırmanın sonunda, öğretmenlerin büyük çoğunluğunun beslenme menüsü hazırlamaya yönelik bilgisinin hizmet öncesi eğitimle sınırlı kaldığı, menü hazırlayanların çoğunlukla idareci ve aşçılardan oluştuğu, tüm çocuklara ortak menü çıkarıldığını göstermiştir. Kurumlarda beslenme menüsü hazırlanırken çoğunlukla besinlerin mevsimine uygun olmasına, çocukların sevip sevmeme durumlarına ve besinlerin değerlerine dikkat edilmiştir. Ayrıca çalışma yapılan öğretmenlerin bir kısmı ailelerin sosyoekonomik durumlarına dikkat ederken bir kısmı sosyoekonomik durumları dikkate almadığı ortaya çıkmıştır. Menü hazırlarken karşılaşılan sorunlar arasında en belirgin olarak, çocukların sevmedikleri yiyeceklerin gelmesi ve ailelerin beslenme konusundaki bilinçsizliği olarak saptanmıştır. Çocukların günlük almaları gereken besin ögelerine çalışma yapılan kurumların büyük çoğunluğunda haftalara yayılarak verildiği belirlenmiştir. Çocukların beslenme menüsüne yönelik uyumlarında çocukların yemek seçmesi, birbirlerinden etkilenmeleri ve aileden gelen alışkanlıklar belirleyici olmuştur. Menüye karşı uyumsuzluklarda çözüm yolları olarak alternatif yiyeceklerin olması gerekirken, okullarda genellikle alternatif yiyeceklere yer verilmediği ve pekiştireç kullanımının fazla olduğu tespit edilmiştir. Çağdaş eğitim sisteminin gerektirdiği gibi menüye ısrarcı olmak konusunda alınan cevaplar öğrenci merkezli olup, öğretmenlerin genellikle ısrarcı olmadıkları tespit edilmiştir. Ayrıca çalışmanın sonunda ailelere, okul öncesi öğretmenlerine ve aday öğretmenlere çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

The fundamental element of hıman life is the nutrition. Nutrition is the intake and usage of necessary food into human body to survive and lead a healthy life. It is necessary to establish the eating habit of a human being during his childhood to become beneficial for the rest of his life. In this context, the nutrition starting from the childhood seems to be important. The purpose of this study is to determine the opinions of pre-school teachers towards preparing the nutritional menu.In the research, interview technique which is one of the qualitative methods was used. Quasi-structured face to face interviews were realized with the pre-school teachers. The participants of the research are the pre-school teachers working in different schools of Amasya in the academic year 2017-2018. The study group consists of 10 female pre-school teachers. As a data collecting tool, quasi-structured interview form with 8 open-ended question was used. The interviews were realized in the school where the pre-school teachers work. The interviews were recorded. At the end of the research, Most of the teachers said that their training on preparing the nutritional menu was limited with the training they received during the pre-service period and they added that the nutritional menu was prepared either by the school administration or by the cooks working at the schools. They also added that the menu was the same for all students. While preparing the menu at the institutions depends on the seasonal food, whether the students like the food and the calories of the food. The study group also said that they gave importance to the socio-economic level of the families while preparing the menu. The most encountered negative sides while preparing the menu are that the students do not like the food on the menu and the unconcousness of the parents about the nutritiion of their children. It was seen that the institutions offered the necessary calory that a child needs in a certain period of the . However, children need such amount of calory in a day. The attitututes of the children towards menu is their choise, the interaction among them and the habits originating from their parents. To solve the problem, it is necessary to find some alternative food but the institutions do not prefer to offer children such an opportunity. The obtained answers towards the menu indicated in contemprary education should be student centered. At the end of the reseach some recommendations were given to the pre-school teachers, prospective teachers and the families.

Keywords