EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN OKULLARDA BULUNAN SAĞLIK VE GÜVENLİK RİSKLERİNE İLİŞKİN ALGILARI: ÇANKIRI İLİ ÖRNEĞİ
THE PERCEPTIONS of SCHOOL ADMINISTRATORS about HEALTH and SAFETY RISKS at SCHOOLS. ÇANKIRI SAMPLE

Author : Fahri OLUK -- Ertuğrul ORAL
Number of pages : 343-354

Abstract

Bu araştırmada eğitim yöneticilerinin okullarda bulunan sağlık ve güvenlik risklerine ilişkin algıları ve bu algıların yaş, cinsiyet, meslekteki hizmet süresi, eğitim düzeyi gibi değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. Araştırmada genel tarama modeli kullanılmıştır ve evrenini 2015-2016 eğitim öğretim yılında Çankırı'daki MEB’e bağlı okul öncesi, ilköğretim ve lise düzeyinde görev yapan tüm yöneticiler oluşturmaktadır. Basit örnekleme yöntemi ile 82 yöneticiden örneklem alınmıştır ve SSPS programında analizleri yapılmıştır. Araştırmada verilerin toplanmasında araştırmacı tarafından geliştirilen ölçekten yararlanılmış ve edilen verilerin güvenirliği için yapılan istatistiksel incelemede Cronbach Alpha katsayıları hesaplanmıştır. Araştırmaya katılan grupların kişisel özellikleri ile ilgili verilerin çözümlenmesinde frekans ve yüzde hesaplamaları yapılmıştır. Deneklere yöneltilen 37 adet ifadede araştırmaya dâhil edilen grubun görüş farklılıklarının test edilmesi için bağımsız grup T Testi ile ANOVA Testi uygulanmış ve sonuçlar değerlendirilmiştir. Araştırma sonunda; eğitim yöneticilerinin okullarda bulunan sağlık ve güvenlik risklerine ilişkin algılarının belirlenen değişkenlere göre farklılık göstermediği bulunmuştur.

Keywords

Okul Güvenliği, Okul Sağlığı, Yönetici

Read: 658

Download: 221