EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN OKULLARDA BULUNAN SAĞLIK VE GÜVENLİK RİSKLERİNE İLİŞKİN ALGILARI: ÇANKIRI İLİ ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2018-70
Number of pages: 343-354
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada eğitim yöneticilerinin okullarda bulunan sağlık ve güvenlik risklerine ilişkin algıları ve bu algıların yaş, cinsiyet, meslekteki hizmet süresi, eğitim düzeyi gibi değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. Araştırmada genel tarama modeli kullanılmıştır ve evrenini 2015-2016 eğitim öğretim yılında Çankırı'daki MEB’e bağlı okul öncesi, ilköğretim ve lise düzeyinde görev yapan tüm yöneticiler oluşturmaktadır. Basit örnekleme yöntemi ile 82 yöneticiden örneklem alınmıştır ve SSPS programında analizleri yapılmıştır. Araştırmada verilerin toplanmasında araştırmacı tarafından geliştirilen ölçekten yararlanılmış ve edilen verilerin güvenirliği için yapılan istatistiksel incelemede Cronbach Alpha katsayıları hesaplanmıştır. Araştırmaya katılan grupların kişisel özellikleri ile ilgili verilerin çözümlenmesinde frekans ve yüzde hesaplamaları yapılmıştır. Deneklere yöneltilen 37 adet ifadede araştırmaya dâhil edilen grubun görüş farklılıklarının test edilmesi için bağımsız grup T Testi ile ANOVA Testi uygulanmış ve sonuçlar değerlendirilmiştir. Araştırma sonunda; eğitim yöneticilerinin okullarda bulunan sağlık ve güvenlik risklerine ilişkin algılarının belirlenen değişkenlere göre farklılık göstermediği bulunmuştur.

Keywords

Abstract

In this research, the perceptions of school administrators about health and safety risks at schools were investigated, and it was also examined whether these perceptions differed in relation to such variables as age, gender, education level and work experience or not. In the research, general survey model was used. The universe of the research consists of all the school administrators employed at pre-schools, primary, middle and high schools that are affiliated to Ministry of Education in Çankırı. In total 82 administrators took part in the study through simple sampling. The obtained data were processed and analyzed using. A scale developed by the researcher was used to collect data, and the internal consistency Cronbach Alpha coefficients of the scale were measured to ensure reliability of the data. Frequency counting and percentage calculations were made to analyze personal information of the sample. The 37 questions were asked to determine the perceptions For the purpose of exploring the different ideas among the group, independent group t-test and ANOVA test were used and the results were evaluated. At the end of the research, it was found that the perceptions of school administrators about health and safety risks at schools did not differ in relation to variables.

Keywords