TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI-TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI VE MUHASEBE DERSİ ALAN ÖĞRENCİLERİN TMS/TFRS FARKINDALIĞI
TURKISH ACCOUNTING STANDARDS -TURKEY FINANCIAL REPORTING STANDARDS AND ACCOUNTING STUDUENTS TAS/TFRS AWARENESS

Author : Şakir DIZMAN -- Reşat KARCIOĞLU - Barış KURAL
Number of pages : 117-127

Abstract

Bu çalışmada; muhasebe ve finansal raporlama standartları ile bu standartların oluşturulma süreçleri genel olarak tanıtıldıktan sonra, lisans düzeyinde muhasebe dersi almış öğrencilerin standartları algılama düzeyi ölçülmeye çalışılmıştır. Standartların tanıtımı, önemi ve işlevleri belirtildikten sonra, oluşturulma süreçlerine değinilmiştir. Dünya’da ve Türkiye’de bu standartların tarihsel gelişimi incelenmiş ve gelinen nokta tespit edilmeye çalışılmıştır. Muhasebe uygulamalarını belirleyen otoriteler incelenmiş, finansal raporlamanın amacı, sınırları ve kullanıcıları hakkında tespitler yapılmıştır. Çalışmanın uygulama bölümünde ise, Erzurum Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Lisans düzeyinde muhasebe dersi almış öğrencilere uygulanan anket çalışması ile öğrencilerin TMS-TFRS hakkındaki farkındalık düzeyleri ölçülmeye çalışılmıştır. Çalışma sonucunda; genel olarak öğrencilerin TMS-TFRS farkındalık düzeylerinin ortalamanın üstünde olduğu görülmekle beraber, muhasebe mesleğine ilgi duyan öğrencilerin farkındalık düzeylerinin yüksek olduğu görülmüştür. Bunlardan, mezuniyet sonrası muhasebe mesleğini yapmayı düşünenlerin en yüksek farkındalık düzeyine sahip oldukları, muhasebe alanında iş deneyimi olanların ikinci sırada ve muhasebe mesleğine ilgi düzeyi yüksek olan öğrencilerin ise üçüncü sırada farkındalık düzeyine sahip oldukları görülmüştür.

Keywords

TMS, TFRS, Muhasebe

Read: 1,239

Download: 450