TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI-TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI VE MUHASEBE DERSİ ALAN ÖĞRENCİLERİN TMS/TFRS FARKINDALIĞI

Author :  

Year-Number: 2018-70
Language : null
Konu : Muhasebe
Number of pages: 117-127
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada; muhasebe ve finansal raporlama standartları ile bu standartların oluşturulma süreçleri genel olarak tanıtıldıktan sonra, lisans düzeyinde muhasebe dersi almış öğrencilerin standartları algılama düzeyi ölçülmeye çalışılmıştır. Standartların tanıtımı, önemi ve işlevleri belirtildikten sonra, oluşturulma süreçlerine değinilmiştir. Dünya’da ve Türkiye’de bu standartların tarihsel gelişimi incelenmiş ve gelinen nokta tespit edilmeye çalışılmıştır. Muhasebe uygulamalarını belirleyen otoriteler incelenmiş, finansal raporlamanın amacı, sınırları ve kullanıcıları hakkında tespitler yapılmıştır. Çalışmanın uygulama bölümünde ise, Erzurum Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Lisans düzeyinde muhasebe dersi almış öğrencilere uygulanan anket çalışması ile öğrencilerin TMS-TFRS hakkındaki farkındalık düzeyleri ölçülmeye çalışılmıştır. Çalışma sonucunda; genel olarak öğrencilerin TMS-TFRS farkındalık düzeylerinin ortalamanın üstünde olduğu görülmekle beraber, muhasebe mesleğine ilgi duyan öğrencilerin farkındalık düzeylerinin yüksek olduğu görülmüştür. Bunlardan, mezuniyet sonrası muhasebe mesleğini yapmayı düşünenlerin en yüksek farkındalık düzeyine sahip oldukları, muhasebe alanında iş deneyimi olanların ikinci sırada ve muhasebe mesleğine ilgi düzeyi yüksek olan öğrencilerin ise üçüncü sırada farkındalık düzeyine sahip oldukları görülmüştür.

Keywords

Abstract

In this study; After accounting and financial reporting standards and the creation of these standard processes introduced as the general standard of the students have received in undergraduate accounting courses it has tried to measure the level of perception. Promotion of the standard after the indicated significance and function of the issues for the setup process. In World and in Turkey, the historical development of these standards and has tried to determine this point. Examined authorities determine the accounting practices, financial reporting purposes, limits and determination is made about users. In the practical part of the study, Erzurum Technical University Faculty of Economics and Administrative Sciences at the undergraduate level accounting courses that apply to students who have taken the survey with awareness levels about the TAS-TFRS students in the Faculty aimed to be measured. In the results of working; TAS-TFRS that students generally have above average levels of awareness, and the awareness of students interested in the accounting profession has been shown to be higher. Of these, those who make the following accounting profession graduation they have the highest awareness level, the level of interest in the second row and the accounting profession of work experience in the accounting field while students with high ranks third were found to have levels of awareness.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics