AİLE MÜDAHALELERİNİN OTİZMLİ ÇOCUK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SİSTEMATİK DERLEME
EFFECT ON CHİLD WİTH AUTİSM OF FAMİLY İNTERVENTİON: SYSTEMATIC REVİEW

Author : Pınar HARMANCI -Funda BUDAK
Number of pages : 329-342

Abstract

Otizmli çocukların tedavisinde; direk çocukla ilişkili, aile merkezli ve aile- çocuk etkileşimli birçok müdahale yöntemi kullanılmaktadır. Bu sistematik derlemede amaç Aile temelli müdahale programlarının otizimli çocuk üzerindeki davranışsal, sosyal, iletişimsel, dil becerisi gibi alanlardaki gelişimini nasıl etkilediği incelenmiştir. Derleme York Üniversitesi Ulusal Sağlık Araştırmaları Enstitüsü tarafından geliştirilen Centre for Reviews and Dissemination 2009 rehberi doğrultusunda yapılmıştır. Tarama sonucunda araştırma kapsamına üç çalışma alınmıştır. Çalışmalar aile merkezli müdahalelerin çocuk üzerindeki etkisini tartışmaya açmaktadır. IQ, dil gelişimi, motor beceriler, günlük aktiviteler, adaptif davranış, otizm semptomlarının azaltılması gibi alanlarda etkili olduğu ancak beklenen gelişmenin gerçekleştirilememesi nedeniyle müdahale modelleri ve uygulamaları tartışılmalıdır.

Keywords

aile müdahaleleri, otizmli çocuk, otizm ve ebeveyn müdahaleleri

Read: 664

Download: 219