MEDENİ DURUMUN VE EĞİTİMİN KADINLARIN İŞGÜCÜNE KATILIMINA ETKİSİ: TÜİK VERİLERİ ÜZERİNE AMPRİK BİR ÇALIŞMA
THE EFFECT OF MARITAL STATUS AND EDUCATION ON FEMALE LABOR FORCE PARTICIPATION: AN EMPIRICAL STUDY ON TUIK DATA

Author : Ayşe Meriç YAZICI
Number of pages : 452-464

Abstract

Ekonomik kalkınmanın en önemli koşulu üretim faktörlerinin olabildiğince yüksek düzeyde ve verimlilikte kullanılmasıdır. Ancak, bu faktörlerin başında gelen işgücünün kullanımında dünyanın bütün ülkelerinde cinsiyet açısından, erkeklerin lehine dengesiz bir durum söz konusudur. Kadınların toplumsal ve ekonomik yaşama katılımları ile toplumsal ve ekonomik kalkınmadan yararlanma biçimleri ve ölçüleri doğru orantılı değildir. Çalışmamızda bağımsız değişkenler olan evlenme sayısı, boşanma sayısı, genel işsizlik oranı, kadın işgücü sayısı ve kadınların eğitim düzeyi seviyesinin bağımlı değişkenler olan kadınların işgücüne katılma oranları ve kadınların istihdam oranlarına etkisi araştırılmıştır. Araştırma geniş kapsamda Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), Türkiye geneli için 1988-2016 yılları arasında yayınladığı değişkenlerin analiz edilmesiyle ele alınmaktadır. Çalışmada ilk olarak literatür taraması yapılarak kavramsal ve teorik çerçevesi incelenmiş, daha sonra 1988-2016 yıllarına ait değişkenler analiz edilerek medeni durum, genel işsizlik oranı ve eğitim seviyesinin kadının işgücü katılma oranı ve istihdam oranına etkisi araştırılmıştır.

Keywords

kadının işgücüne katılma oranı, kadın istihdam oranı, evlenme sayısı, boşanma sayısı, işsizlik oranı, eğitim düzeyi.

Read: 848

Download: 239