HOLLYWOOD’TA TELEVİZÜEL GERÇEKLİĞİN ELEŞTİRİSİ
CRITICISM OF TELEVISION REALITY IN HOLLYWOOD

Author : Ozan OTAN
Number of pages : 91-107

Abstract

Televizyon kendisini dış dünyanın gerçekliğini aracısız ileten olarak tanımlar. Dış dünyadaki gerçekliğin iletişim araçları üzerinden dolayımlanması defalarca araştırma konusu olmuş, iletişim araçlarının nesnel dünya gerçekliğini bir şekilde deforme ettiği, yeniden inşa ettiği görüşü yinelenmiştir. Kitle iletişim araçları, özellikle de televizyon, gerçekliği yeniden inşa etmektedir. Televizyon iletisi, gerçekliği algılamada kullandığımız çerçeve bilgilerine şekil vermektedir. Bu bağlamda iki gerçeklikten söz etmek gerekmektedir; bireyin kendi gözlemleri, hayat deneyimleri, yaşanmışlıkları üzerinden oluşan gerçeklik; diğeri ise, medya ve onun kanalları aracılığıyla kurgulanan, aktarılan, inşa edilen, seçim yolu ile mesleğin profesyonellerince karşımıza konulan gerçeklik. Televizyon programlarının salt bilgiyi iletmediği, bilgiden öte mesajları barındırdığı, ancak bu mesajların izleyiciye açık bir şekilde iletilmediği düşünülmektedir. Farklı program formatlarının da var olan gerçeği aktarırken format kodları aracılığıyla ne derece deforme ettiği, değiştirip dönüştürdüğü incelenmiş ve televizyon program formatlarının toplumsal gerçekliğin kurulmasında önemli rol oynadığı ortaya çıkmıştır. Bu çalışmanın inceleme konusu ise, televizyon ve toplum hakkında eleştirel yaklaşımlar sunan filmlerdir ve veri tabanını oluşturmak amacıyla üç film seçilmiştir. Söz konusu filmler, söylemini medya kanalıyla sunulan gerçekliğin eleştirisi üzerine kuran filmlerdir.

Keywords

Televizyon, imge, ileti, gerçeklik, temsil, medya ve sinema.

Read: 1,256

Download: 471