İLETİŞİM VE BİLGİ PAYLAŞIMI ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ

Author:

Year-Number: 2018-70
Number of pages: 76-90
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Giriş: Sağlık profesyonelleri arasındaki iletişim ve bilgi paylaşımı; kaliteli bakım ve güvenli bir ortam sağlamada oldukça önemlidir. Bu çalışmada, İletişim ve Bilgi Paylaşımı Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanarak, geçerlik ve güvenirliğinin sınanması ve hemşirelik literatürüne kazandırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Metodolojik tipteki bu araştırma, Eskişehir il merkezinde bulunan bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerle (n=202) gerçekleştirilmiştir. Ölçeğin geçerlilik ve güvenilirlik aşamasında dil geçerliliği, kapsam geçerliliği, madde analizleri, iç tutarlılık ve test–tekrar test analizleri kullanılmıştır. Bulgular: Yapılan istatistiksel analizler sonucunda; İletişim ve Bilgi Paylaşımı Ölçeği’nin test- tekrar test güvenilirlik katsayısı α=0,86; korelasyon değeri r=0,96; p=0,000 olarak tespit edilmiştir. Test tekrar test puan ortalamaları arasında anlamlı farklılık saptanmamıştır. Ölçeğin iç tutarlılık güvenilirliği α=0,83 olarak belirlenmiştir, Ölçeğin madde toplam puan korelasyon değerlerinin 0,44 ile 0,80 arasında olduğu, doğrulayıcı faktör analizi sonucunda maddelerin faktör yüklerinin 0,32 ile 0,82 arasında değiştiği ve ölçeğin 3 faktörlü yapısının kabul edilebilir bir yapıda olduğu belirlenmiştir. Ölçeğin 10 madde ve 3 alt boyuttan “sağlık çalışanları arasında tıbbi bilgi paylaşımı” “sağlık çalışanları arasındaki iletişim” “hemşireler arasındaki iletişim” oluştuğu saptanmıştır. Sonuç: Analizler sonucunda; İletişim ve Bilgi Paylaşımı Ölçeği’nin Türkçe versiyonunun, kabul edilebilir psikometrik özelliklere sahip olduğu ve uygulanabilmek üzere geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu saptanmıştır.

Keywords

Abstract

Aim: Communication and information sharing among health professionals; are important that to give quality care and a safe environment. In this study, Communication and Information Sharing Scale Turkish version, is aimed to test the validity and reliability and to gain the nursing literature. Methods: This methodological study was conducted with nurses (n=202) working in a university hospital in the city center of Eskişehir. Language validity, coverage, item analysis, internal consistency, and test-retest analysis were used in the validity and reliability of the scale. Results: According to statistical analyses, CSI’s test-retest reliability coefficient was found to be α=0.86, correlation value r=0.96 and p=0.000. There was no significant difference between the average scores of test-retest. The reliability of internal consistency was determined as α=0.83. It was specified that the correlation values of total score of items were between 0.44 and 0.80; after the confirmatory factor analysis, the factor load of items were between 0.32 and 0.82, and 3 factor structure of the scale was acceptable. It was determined that the “CSI” was composed of 10 items and 3 sub-dimensions which are “medical information sharing between healthcare professionals”, “communication between medical staff members”, “communication between nurses”. Conclusion: At the end of the analyses, it has been found out that the “Communication and sharing of information Scale” is a valid and reliable scale to be applied to Turkish society.

Keywords