İLETİŞİM VE BİLGİ PAYLAŞIMI ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ
Validity and Reliability of the Communication and Sharing of Information Scale in Turkish

Author : Aysun TÜRE YILMAZ -- Aytolan YILDIRIM
Number of pages : 76-90

Abstract

Giriş: Sağlık profesyonelleri arasındaki iletişim ve bilgi paylaşımı; kaliteli bakım ve güvenli bir ortam sağlamada oldukça önemlidir. Bu çalışmada, İletişim ve Bilgi Paylaşımı Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanarak, geçerlik ve güvenirliğinin sınanması ve hemşirelik literatürüne kazandırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Metodolojik tipteki bu araştırma, Eskişehir il merkezinde bulunan bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerle (n=202) gerçekleştirilmiştir. Ölçeğin geçerlilik ve güvenilirlik aşamasında dil geçerliliği, kapsam geçerliliği, madde analizleri, iç tutarlılık ve test–tekrar test analizleri kullanılmıştır. Bulgular: Yapılan istatistiksel analizler sonucunda; İletişim ve Bilgi Paylaşımı Ölçeği’nin test- tekrar test güvenilirlik katsayısı α=0,86; korelasyon değeri r=0,96; p=0,000 olarak tespit edilmiştir. Test tekrar test puan ortalamaları arasında anlamlı farklılık saptanmamıştır. Ölçeğin iç tutarlılık güvenilirliği α=0,83 olarak belirlenmiştir, Ölçeğin madde toplam puan korelasyon değerlerinin 0,44 ile 0,80 arasında olduğu, doğrulayıcı faktör analizi sonucunda maddelerin faktör yüklerinin 0,32 ile 0,82 arasında değiştiği ve ölçeğin 3 faktörlü yapısının kabul edilebilir bir yapıda olduğu belirlenmiştir. Ölçeğin 10 madde ve 3 alt boyuttan “sağlık çalışanları arasında tıbbi bilgi paylaşımı” “sağlık çalışanları arasındaki iletişim” “hemşireler arasındaki iletişim” oluştuğu saptanmıştır. Sonuç: Analizler sonucunda; İletişim ve Bilgi Paylaşımı Ölçeği’nin Türkçe versiyonunun, kabul edilebilir psikometrik özelliklere sahip olduğu ve uygulanabilmek üzere geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu saptanmıştır.

Keywords

İletişim, bilgi paylaşımı, geçerlik, güvenirlik

Read: 1,180

Download: 385