ONTOLOJİ TEMELİNDE KAVRAM YANILGILARININ BELİRLENMESİ: MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

Author:

Year-Number: 2018-70
Number of pages: 225-246
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, 7. sınıf öğrencilerinin kavram yanılgılarını Chi’nin ontoloji teorisi temelinde incelemektir. Ontolojik kategorileştirme, bir kavramın madde, süreç ya da zihinsel süreçler temel kategorilerinden birine yerleştirilmesi işlemidir. Bu temel ontolojik kategoriler, alt kategorilere sahiptir. Örneğin, doğal türler ve yapaylar, madde kategorisinin alt kategorileriyken; prosedür, olay ve sınırlı etkileşimler kategorileri, süreç kategorisinin alt kategorileridir. Çalışmada, ilköğretim 7. sınıf fen bilimleri öğretim programında yer alan maddenin yapısı ve özellikleri ünitesindeki kavram yanılgılarını belirlemek ve belirlenen bu kavram yanılgılarını ontolojik olarak incelemek amacıyla 20 maddeden oluşan iki aşamalı bir kavram testi geliştirilmiştir. Kavram testi, pilot çalışmada 117 öğrenciye uygulanmış, cronbach alfa katsayısı 0,82 bulunmuştur. Test, daha sonra, özel bir ilköğretim okulunda öğrenim gören 55 yedinci sınıf öğrencisine (31 kız, 24 erkek) uygulanmıştır. Yapılan uygulama sonucunda elde edilen analizlerde, 223’ü üst çapraz ontolojik kategorilere, 415’i de yanal ontolojik kategorilere yanlış yerleştirmeden kaynaklanan kavram yanılgısı olmak üzere toplam 638 kavram yanılgısı saptanmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this study was to determine misconceptions related to matter and its properties concepts of 7th graders based on Chi’s ontological theory. Ontological categorization is a process for identifying concepts to a category like matter, processes and mental states. Each main category has subcategories. For instance, natural kinds and artifacts are the subcategories of matter; procedure, events and constraint-based interactions are of procedure. A two-tiered 20-itemed multiple choice test was developed to determine 7th graders' misconceptions on the structure and properties of matter and to categorize them ontologically. Concept Test (CT) was administered to 117 students for a pilot study, cronbach alfa cooefficient was found 0.82. CT was then administered to 55 (31 girl, 24 boy) students studying on a private school. A total of 638 misconceptions were determined, 223 of them being resulted from miscategorization to another distinct ontological category whilst 415 of them to lateral categories.

Keywords