ONTOLOJİ TEMELİNDE KAVRAM YANILGILARININ BELİRLENMESİ: MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ
DETERMINATION OF 7th GRADE STUDENTS’ MISCONCEPTIONS BASED ON THE ONTOLOGICAL VIEW: STRUCTURE OF MATTER AND ITS PROPERTIES

Author : Aylin SARI -- Hale BAYRAM
Number of pages : 225-246

Abstract

Bu çalışmanın amacı, 7. sınıf öğrencilerinin kavram yanılgılarını Chi’nin ontoloji teorisi temelinde incelemektir. Ontolojik kategorileştirme, bir kavramın madde, süreç ya da zihinsel süreçler temel kategorilerinden birine yerleştirilmesi işlemidir. Bu temel ontolojik kategoriler, alt kategorilere sahiptir. Örneğin, doğal türler ve yapaylar, madde kategorisinin alt kategorileriyken; prosedür, olay ve sınırlı etkileşimler kategorileri, süreç kategorisinin alt kategorileridir. Çalışmada, ilköğretim 7. sınıf fen bilimleri öğretim programında yer alan maddenin yapısı ve özellikleri ünitesindeki kavram yanılgılarını belirlemek ve belirlenen bu kavram yanılgılarını ontolojik olarak incelemek amacıyla 20 maddeden oluşan iki aşamalı bir kavram testi geliştirilmiştir. Kavram testi, pilot çalışmada 117 öğrenciye uygulanmış, cronbach alfa katsayısı 0,82 bulunmuştur. Test, daha sonra, özel bir ilköğretim okulunda öğrenim gören 55 yedinci sınıf öğrencisine (31 kız, 24 erkek) uygulanmıştır. Yapılan uygulama sonucunda elde edilen analizlerde, 223’ü üst çapraz ontolojik kategorilere, 415’i de yanal ontolojik kategorilere yanlış yerleştirmeden kaynaklanan kavram yanılgısı olmak üzere toplam 638 kavram yanılgısı saptanmıştır.

Keywords

Ontoloji, kavram yanılgısı, maddenin yapısı ve özellikleri

Read: 1,210

Download: 389