ORTAÖĞRETİM KURUM YÖNETİCİLERİNİN ETİK LİDERLİK DÜZEYLERİNİN ÖĞRETMEN ALGILARI BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
EXAMINATION OF ETHICAL LEADERSHIP LEVELS OF SECONDARY SCHOOL ADMINISTRATORS IN THE CONTEXT OF TEACHER PERCEPTIONS

Author : Melih Mustafa HABAN
Number of pages : 434-451

Abstract

Bu araştırmada öğretmen görüşlerine göre ortaöğretim kurum yöneticilerinin etik liderlik düzeyleri incelenmiştir. Araştırma Gaziantep ili merkez ilçelerinde görev yapan 528 öğretmenin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Veriler, Yılmaz (2005) tarafından geliştirilen “Etik Liderlik Ölçeği” ile toplanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler; aritmetik ortalama, standart sapma, standart hata, t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) gibi betimleyici istatistikler ile analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre etik liderlik ve etik liderliğin alt boyutlarının cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, yaş, okulda çalışma süresi, okul türü ve branşa göre farklılaşmadığı; kıdeme göre farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır. Mesleki kıdemi 1-10 yıl arası olan öğretmenlerin etik liderlik ve alt boyutları algı düzeyinin, kıdemi 11-20 yıl arası olan öğretmenlere göre daha yüksek olduğu saptanmıştır.

Keywords

Etik, Etik Liderlik, Yönetici

Read: 686

Download: 240