PROBLEM ÇÖZME BASAMAKLARINA GÖRE YAPILANDIRILMIŞ GÖRSELLERİN 6, 7 VE 8. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN YAZMA BECERİLERİNE ETKİSİ

Author:

Number of pages: 57-75
Year-Number: 2018-70

Abstract

Bu çalışmada amaç problem çözme basamakları dikkate alınarak hazırlanmış görsel etkinliklerin 6., 7., 8. sınıf işitme engelli öğrencilerin yazma becerilerine etkisinin belirlenmesidir. Bunun için problem çözme basamaklarına göre yapılandırılmış görsellerden oluşan etkinlikler kullanılmıştır. 13 hafta boyunca devam eden araştırmanın çalışma grubunu Erzurum Dede Korkut İşitme Engelliler Ortaokulunda öğrenimine devam eden 6, 7 ve 8. sınıf işitme engelli öğrenciler oluşturmuştur. Çalışma için her sınıfta (altı, yedi ve sekizinci sınıflar) deney ve kontrol grupları oluşturulmuştur. Her gruba ön test ve son testler uygulanmış, uygulama sonucunda grupların ön test-son test farkları incelenmiştir. Gruplarda yer alan deneklerin dağılımları sistematik örnekleme yoluyla yapılmıştır. Deney grubuna Türkçe dersi, problem çözme basamaklarına göre yapılandırılmış görsel etkinliklerle verilirken kontrol grubuna ise geleneksel yöntemle (Türkçe Dersi Öğretim Programı) verilmiştir. Verilerin elde edilmesinde Türkçe Dersi Öğretim Programı (2006)’nda yer alan Yazılı Anlatımı Değerlendirme Formu kullanılmıştır. Verilerin analiz edilmesinde t-testi ve değişkenlerde Varyans Analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre problem çözme basamaklarına uygun hazırlanan görsel etkinliklerle Türkçe dersini işleyen deney grubunda yer alan işitme engelli öğrencilerin becerileri ile ilgili son test puanlarının, kontrol grubunda yer alan işitme engelli öğrencilerin yazma becerileri ile ilgili son test puanlarından anlamlı derecede yüksek olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to determine the effect of visual materials prepared according to problem solving steps on sixth, seventh and eighth grade hearing impaired students’ skills towards writing. To do this, activities consisting of visual materials structured according to problem solving steps were used. Study group consists of sixth, seventh and eighth grade hearing impaired students of Erzurum Dede Korkut Hearing Impaired Secondary School. Each grade (sixth, seventh and eighth) was

Keywords