NESEFLİ MEŞHUR FAKİHLERİN FIKIH MİRASINA KATKILARI

Author:

Year-Number: 2018-70
Number of pages: 33-44
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Orta Asya özellikle de Buhara, Tirmiz, Taşkent, Ferganâ, Semerkant ve Nesef şehirleri, miladî olarak dokuzuncu yüzyıldan itibaren âdeta bir ilim çekim alanı oluşturmuş ve İslamî ilimlerin hemen hemen her sahasında pek çok değerli bilim adamı bu bölgede yetişmiştir. Nesef Şehri, Buhara’yı Belh’e bağlayan yol üzerinde Ceyhun ile Semerkant arasında bulunan bir şehirdir. Bu bölgede yetişmiş meşhur yedi fıkıh âlimi bulunmaktadır. Bu çalışmada, fakihlerin hayatı hakkında kısaca bilgi verildikten sonra eserleri ve öğrencileri vasıtası ile daha sonraki nesiller üzerindeki etkileri tespit edilmeye çalışılmaktadır. Fıkıh mirası, temel ortak değerlerdendir. Hanefi fıkhının temeli Irak-Kûfe şehirlerinde atıldıktan sonra farklı bölgelerin katkısı ile zenginleşmiş ve gelişmiştir. Türkistan coğrafyasının bir bölgesinde yetişmiş fakihlerin sonraki yüzyıllara etkileri bakımından incelenmesi; karşılıklı etkileşimi göstermesi, fıkıh mirası oluşması için gösterilen çaba ve gayretlerin gün yüzüne çıkarılması ve yeni yetişen nesle çalışma ve faydalı olma azmi bakımından örnek rol modeller sunulabilmesi için faydalı olacaktır.

Keywords

Abstract

Central Asia, especially Buhara, Tirmiz, Tashkent, Fergana, Samarkand and Nesef cities, has been a field of learning since the 9th century and has been a very valuable scholar in every field of Islamic science. Nasaf City is a city between Ceyhun and Samarkant on the road connecting Buhara to Balkh. There are seven lawyers trained in this area. In this study, after briefly giving information about the life of these jurists, the works will be tried to be determined through the works and students and the effects on later generations. Fiqh heritage is fundamental common values. Hanefi has been enriched and developed with the contribution of different regions since its foundation in the Iraqi-Kufa cities. Investigation of the juridicals grown in a region of Turkestan geography in terms of their effects for the following centuries; ıt is expected that it will be beneficial to show mutual interaction, to expose the efforts and efforts shown for the formation of the legacy of fiqh, and to provide model role models -in terms of study and usefulness- for the newly grown generation.

Keywords