TÜRKİYE’DE DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: YAPISAL KIRILMALI BİR ANALİZ

Author:

Number of pages: 507-529
Year-Number: 2018-69

Abstract

Bu çalışmada Türkiye’de doğrudan yabancı yatırımların (DYY) ekonomik büyümeye etkileri, 1980-2017 dönemi için yapısal kırılmalı zaman serisi analiz yöntemleriyle incelenmiştir. Ticari dışa açıklığın da kontrol değişkeni olarak yer verildiği analizde, yapısal kırılma tarihleri kukla değişkenlerle analizlere dâhil edilmiştir. Johansen eşbütünleşme testine göre serilerin uzun dönemde birlikte hareket ettikleri belirlenmiştir. VEC yöntemiyle gerçekleştirilen uzun dönem analizinde, DYY’nin GSYH üzerindeki etkisinin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı, DTH’nin GSYH üzerindeki etkisinin pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür. Buna göre, 1980-2017 döneminde Türkiye’de dış ticaret hacmi %1 arttığında, milli gelir ortalama %0.813 oranında artmıştır. Kısa dönem analizinde ise DYY’nin GSYH’yi pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı biçimde etkilediği, ancak DTH’nin GSYH üzerindeki kısa dönemli etkilerinin anlamsız olduğu belirlenmiştir. VECM yöntemiyle gerçekleştirilen nedensellik testinde; uzun dönemde DYY, DTH ve GSYH arasında nedensellik ilişkileri geçerli iken, kısa dönemde bu ilişkinin kısmen geçerli olduğu ortaya çıkartılmıştır.

Keywords

Abstract

In this study, effects of foreign direct investment (FDI) on economic growth in Turkey is investigated by time series analysis with structural break method for 1980-2017 period. Trade openness is used as a control variable and the structural break dates are included in the analyzes with dummy variables. The series were found to move together in the long-run by Johansen cointegration test. In the long-run analysis carried out by VEC method; it is seen that the effect of FDI on GDP is not statistically significant while the effect of foreign trade volume (FTV) on GDP is positive and statistically significant. According to the results; as foreign trade volume of Turkey increases by 1%, GDP increases by an average of 0.813%, in the 1980-2017 period. In short-run analysis; it is significantly determined that FDI affects GDP positively, but the short-run effects of FTV on GDP are found to be statistically insignificant. In the causality test conducted by VECM method; causality relationships between FDI, FTV and GDP are valid in the long-run, whereas this relationship is partially valid in the short-run.

Keywords