YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN MORFONOLOJİK SORUNLAR - Kırgız Öğrenciler Örneği -
MORPHO-PHONOLOGIC PROBLEMS IN LEARNING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE - A Case Study of Kyrgyz Students -

Author : Baktygul KULAMSHAEVA
Number of pages : 212-224

Abstract

Bir dili tanımanın ve öğrenmenin öncelikli şartlarından biri, her şeyden önce o dilin seslerini ve ses yapılarını iyi kavramaktan geçer. Türkçe’nin ses olaylarının çeşitliliği öğretimde çeşitli zorlukları beraberinde getirmektedir. Türkiye Türkçesinin yazım ve sesletimi ilk etapta bazı karışıklıklara yol açarken; ünlü uyumu ve ünlü düşmesi gibi bazı ses olayları doğru öğrenilmediği durumda düzeltilmesi zor kalıcı hatalara yol açmaktadır. Hal eklerinin öğreniminde de kökteş iki dilin arasındaki benzerliklerden kaynaklanan bazı sıkıntılı durumlar doğmaktadır. Ayrıca, Türkiye Türkçesinin ses yapılarının kavranması konusunda aracı olarak Özbekçe, Rusça ve İngilizcenin fonoloji kurallarına başvurulması neticesinde de bazı sesletim ve yazım problemleri yaşanılabilmektedir. Öte yandan, Türkiye Türkçe’sinin ayırt edici fonolojik özellikleri, genel Türkçeye özgü morfonolojik kuralları bir yandan öğrenimi kolaylaştırırken, diğer yandan da birtakım karmaşıklığa yol açabilmektedir. Çalışmada Kırgız öğrenciler örneğinde Türkiye Türkçesi’nin öğreniminde karşılaşılan bu tür zorluklar olası sebepleriyle birlikte ortaya konulmuştur. Ayrıca Kırgızların Türkçe öğreniminde sıklıkla karşılaşılan bazı morfonolojik sıkıntılar tanıtılmış ve Kırgız ve Türkiye Türkçesinin morfonolojisinin karşılaştırmalı olarak daha derinlemesine araştırılması için zemin hazırlanmıştır.

Keywords

Türkiye Türkçesi, Kırgız Türkçesi, Dil Öğretimi, Morfonolojik Sorunlar, Ses Olayları, Ünlü Düşmesi/Nöbetleşme

Read: 1,161

Download: 393