KONYA KENT KİMLİĞİNİN OLUŞMASINDA BİSİKLET SPORUNUN ROLÜNÜN MEKANSAL BAĞLAMDA DEĞERLENDİRMESİ
THE EVALUATION OF THE ROLE OF CYCLING ON SPATIAL CONTEXT ON FORMATION OF KONYA URBAN IDENTITY

Author : Fikret BADEMCİ -- Metin KURUMAN
Number of pages : 421-433

Abstract

Kent, içerisinde barındırdığı hareketli ve durağan çevreyle bir düzen oluşturan sistemler hiyerarşisinden beslenerek kendi kimliğini oluşturur. Her kenti diğerlerinden ayıran kendine özgü çeşitli karakteristik özellikleri vardır. Konya'da bisiklet kavramı, kent kimliğini oluşturan unsurlardan bir tanesidir. Bisiklet, Türkiye'ye ilk olarak getirildiği yıllardan itibaren Konya'da hem ulaşım aracı olmuş hem de ileriki yıllarda bir spor dalı haline gelmiştir. Çalışmanın amacı Konya'nın kent kimliğinin oluşmasında bisiklet sporunun sosyo-kültürel ve mekansal etkilerini veledrom bağlamında değerlendirmektir. Amaca yönelik gazete ve spor dergilerinin arşivleri incelenmiş ve sosyal bilimlerde araştırma tekniklerinden biri olan anket yöntemi uygulanmıştır. Çalışmada öncelikle kent kimliğini oluşturan unsurlar, Konya perspektifinde tartışılarak, Konya'daki kentsel kimliğin bir parçası olan bisiklet ve bisiklet sporundan, var olan yapılardan ve ilgili kurumlarca gerçekleştirilmesi öngörülen fikirlerden söz edilmesinin ardından anket sonucunda ortaya çıkan veriler değerlendirilerek mekansal farklılıkların bisiklet sporu ve Konya ölçeğinde kentsel kimliğe ne ölçüde etkili olduğu tartışılacaktır.

Keywords

Kent Kimliği, Veledrom, Bisiklet, Konya, Spor

Read: 631

Download: 211