FARKLI ZEKA DÜZEYLERİNDE ÖZGÜL ÖĞRENME BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARIN KARŞILAŞTIRILMASI

Author:

Number of pages: 88-102
Year-Number: 2018-69

Abstract

Amaç: Üstün zekaya sahip ve özgül öğrenme bozukluğu (ÖÖB) olan (ÜZ/ ÖÖB), donuk zekaya sahip ve ÖÖB olan (DZ/ ÖÖB) (I.Q.= 80-89) ve üstün zekaya sahip (ÜZ) (I.Q.>130) çocukların ÖÖB profillerini, psikiyatrik eştanılarını ve sosyodemografik özelliklerini karşılaştırmayı amaçladık. Yöntem: Ankara Üniversitesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi’ne 2013-2014 yılları arasında başvuran 97 çocuğun geriye dönük dosyaları incelenmiştir. Çocuklara WISC-R zeka testi ve ÖÖB test bataryası uygulanmıştır. Grupların psikiyatrik tanıları DSM-IV kriterlerine gore konulmuştur. Akranlarına göre okuma, yazma ve matematik güçlüğü bulunan çocukların çalışma kriterlerini karşılayanları çalışmaya dahil edilmiştir. Sonuçlar: DZ/ ÖÖB grubunun psikiyatrik eştanıları (%81) diğer gruplardan anlamlı şekilde yüksek bulunmuştur (x2 =7.08 p=0.03). Gruplardaki en sık görülen eş tanı dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğudur. ÜZ/ ÖÖB grubu Gesell Figürleri alt testinde DZ/ ÖÖB grubundan daha başarılı olmuştur (z = -5.26, p<0.05). DZ/ ÖÖB grubunun dikte yazım hatası ÜZ/ ÖÖB grubundan yüksek bulunmuştur (z= -3.36, p=0,01). Tartışma: Çalışma sonuçlarımız alan yazında ÖÖB ile ilişkili zayıflıkların üstün zekalılıkla ilişkili beceriler ile kompanse edilmek suretiyle maskelendiği görüşünü ve ‘ikili az rastlanırlık bakış açısı’ nı desteklemektedir.

Keywords

Abstract

Objective: We aimed to compare the specific learning disability (SLD) profiles, psychiatric comorbidity and socio demographic structures of children with very superior intelligence (VSI) (I.Q.>130); children with very superior intelligence diagnosed with SLD (G/LD) and children with dull-normal intelligence (DI/LD) (I.Q.: 80-89) diagnosed with SLD. Methods: We conducted a retrospective study on 97 cases in Ankara University School of Medicine Department of Child and Adolescent Psychiatry between 2013 and 2014. SLD Test Battery and WISC-R were administered to the children. Children who had learning disabilities (problems in reading, writing, math) and who were eligible for the study criteria, were included in the study. Results: Psychiatric comorbidity in DI/LD group (81%) was significantly higher than psychiatric comorbidities in other groups (x2=7.08 p=0.03). Most common psychiatric comorbidity among the groups was attention deficit and hyperactivity disorder. G/ LD group was more successful in Gesell Figures subtest than DI/LD group (z= -5.26, p<0.05). DI/LD group had higher dictation error scores than G/LD group (z= -3.36, p=0,01). Conclusion: Results of our study supports the theory of compensation of SLD-related weaknesses by giftedness-related strengths called as ‘masking’ condition and ‘twice-exceptionality view’ in the literature.

Keywords