TURİZM ÖĞRENCİLERİNE TELAFFUZ ÖĞRETİMİ İÇİN BİR İHTİYAÇ ANALİZİ ÇALIŞMASI: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Author:

Number of pages: 364-375
Year-Number: 2018-69

Abstract

Bu araştırmanın amacı, yabancı dil öğretiminde telaffuz öğretimine yönelik ihtiyaç analizi yapmak ve öğrencilerin telaffuz becerisiyle ilgili görüşlerini belirlemektir. Bu doğrultuda araştırmanın çalışma grubunu 37 üniversite öğrencisi oluşturmuştur. Araştırma deseni olarak nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması modeli kullanılmıştır. Araştırmacı tarafından geliştirilen Telaffuz Öğretimi Öğrenci Görüşme Formu adı verilen ve açık uçlu sorulardan oluşan ölçme aracı ile toplanan veriler, betimsel analiz yöntemi analiz edilmiştir. Araştırmanın sonuçları, çalışma grubundaki öğrencilerin telaffuz konusunda gerçekten yetersiz olduklarını göstermiştir. Telaffuz becerisine yönelik bir öğretimin turizm öğrencileri açısından zorunlu olduğunu ve bu öğretimin onların konuşma becerilerini çok olumlu bir şekilde etkileyebileceğini söylemek mümkündür. Bu anlamda telaffuz becerisi için bir öğretim programı geliştirilip bu program sayesinde telaffuz becerisiyle ilgili temel bilgiler öğrencilere kazandırılabilir. Telaffuz becerisinin öğretimi sayesinde öğrenciler dil öğrenimine yönelik daha olumlu tutumlar da geliştirebileceklerdir ve bu da onların motivasyonlarını artıracaktır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to do need analysis for pronunciation teaching in foreign language education and to determine the opinions of the students about the pronunciation sub-skill. The study group consisted of 37 undergraduate students. Case study model was used as research design. The data of the research was collected with Student Interview Form for Pronunciation Teaching consisting of open-ended questions prepared by the researcher and descriptive analysis was used for data analysis. The results of the study showed the participants in the study were incompetent in pronunciation sub-skill. It is possible to say that pronunciation teaching is necessary for the students at tourism department and that teaching pronunciation to these students could affect their speaking skills positively. Therefore, a curriculum for pronunciation teaching should be created and with this curriculum, students could learn about pronunciation and also have higher motivation and positive attitudes towards language teaching.

Keywords