FİNANSAL OKURYAZARLIK İLE KREDİ KARTI TUTUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Author:

Number of pages: 461-477
Year-Number: 2018-69

Abstract

Finansal okuryazarlık, bireylerin günlük yaşamda hayatlarını devam ettirebilmelerini sağlayan sahip oldukları gelirler ile giderlerinin dengeli bir şekilde ilerlemesine katkı sağlayan kaynaklarının kullanımı ile ilgili olarak finansal konularda bilgi, beceri, tutum ve davranışlara sahip olma derecesidir. Bu çalışmanın amacı, Kastamonu Üniversitesi Devrekâni Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin finansal okuryazarlık bilgisi ile kredi kartı tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırmada veriler anket yöntemi ile elde edilmiştir. Elde edilen veriler t- testi ve ANOVA yöntemiyle analiz edilmiştir. Cinsiyetin ve yaşın finansal okuryazarlık ve kredi kartı tutumu faktörleri üzerinde etkili olmadığı; Kredi kartı tutumu üzerinde anne ve babanın eğitim durumunun etkili olduğu, ayrıca babanın finansal okuryazarlık üzerinde de etkili olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

Financial literacy is the degree to which i

Keywords