TOPLU TAŞIMACILIK HİZMETİNDE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIMA: MUĞLA İLİ ÖRNEĞİ

Author:

Number of pages: 453-466
Year-Number: 2018-68

Abstract

Kentlerdeki toplu taşımacılık hizmetlerinin vatandaşların memnuniyet durumuna bağlı olarak, özel araç sahibi olma eğilimi artmaktadır. Bu eğilim kent merkezlerinde trafik yoğunluğu, çevre kirliliği vb. gibi sorunları oluşturmaktadır. Bu çalışmada, toplu taşımacılık hizmetindeki memnuniyet algısının, kentlerdeki araç yoğunluğunu nasıl etkilediğinin tespiti amaçlanmış olup, bu tespitlere bağlı olarak çözüm önerileri getirmektir. Söz konusu tespitin yapılabilmesi için veri toplama yöntemi olarak anket çalışması yapılmıştır. Anket, katılımcılara yönelik demografik bilgilerden ve 15 sorudan oluşturulmuştur. Çalışmamızın ana kütlesini Muğla ilinde ikamet eden vatandaşlar, örneklemimizi ise Datça ilçesinde ikamet eden vatandaşlar oluşturmuştur. İlgili çalışmamıza katılmak isteyen toplam 310 katılımcıya anket uygulanmış olup elde edilen veriler SPSS 16 paket programıyla analiz edilmiştir. Analizde; frekans dağılımı, faktör analizi, güvenilirlik analizi, normallik ve homojenlik testleri yapılmıştır. Bu testlere bağlı olarak Varyans Analizi(Anova), T-Testi, Pearson Korelasyonu ve çoklu doğrusal regresyon analizi yapılmıştır.

Keywords

Abstract

Public transportation services in the city are increasingly inclined to have private vehicles, depending on the satisfaction of the citizens. This tendency is due to traffic density, environmental pollution, etc. in urban centers. In this study, it is aimed to determine how the perception of satisfaction in public transportation service affects the vehicle density in the cities, and to bring solution proposals depending on these determinations. In order to be able to determine this questionnaire survey was done as data collection method. The questionnaire consists of demographic information and 15 questions. The main population of our work is the citizens residing in the province of Muğla and our sample is the citizens residing in the province of Datça. A questionnaire was applied to a total of 310 participants who wanted to participate in the study. The obtained data were analyzed by SPSS 16 packet program. Analysis; frequency distribution, factor analysis, reliability analysis, normality and homogeneity tests. Variance Analysis (Anova), T-Test, Pearson Correlation and multiple linear regression analysis were performed depending on these tests

Keywords