KAVRAM HARİTALARININ FEN ÖĞRETİMİNDE KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Author:

Number of pages: 39-61
Year-Number: 2018-68

Abstract

Kavram genel anlamıyla bir olay veya olgunun bilinçte oluşan yapısı ve öznel bir tasarımıdır. Kavramlar, düşünce sistemimizin temel bir yapı taşıdır. Çünkü kavramlar, bizim dünyayı algılamamıza yön verir, çevrede meydana gelen olayları anlamlandırıp, tepki vermemizi sağlar. Türkçenin geniş bir kelime dağarcığına sahip olması dilimizin zengini olup, aynı zaman da soyut ve somut birçok yapıyı bünyesinde barındırır. Bu sebeple kavram öğretimi bireylerin gelişimi için çok önemlidir. Kavram öğretimi sayesinde; kelime dağarcığı genişler, metabilişsel becerilerin gelişimi desteklenir, akademik ve sosyal becerilerin gelişimi sağlanır. Gerek fen bilimleri eğitiminde gerekse sınıf öğretmenliği eğitimindeki temel gaye kişinin özellikle kendisini, doğal ortamını ve çevre ile etkileşimini geliştirmek için gerekli becerilerin öğretilmesidir. Bu uygulamalarla öğrencilere aldıkları derslerin sevdirilmesi, öğretilenlerin günlük hayatta kullanılabilirliğinin sağlanması ve derslerin bir bilgi yığını olmaktan çıkarılması amaçlanmıştır. Kavramlar arası ilişkileri kurmak için öğrencilere yardımcı olmak amacıyla tasarlanan kavram haritaları fen bilimleri eğitiminde önemli bir yer tutmaktadır. Bu doğrultuda sınıf öğretmenliği ve fen bilimleri öğretmenliği 1., 2., 3., 4. sınıf öğrencilerinin kavram haritalarının kullanımına ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla 2016-2017 öğretim yılında Erzurum ili Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi öğretmen adaylarının görüşleri baz alınarak yapılan bu araştırma nitel yaklaşımlardan tarama deseninin kullanıldığı betimsel bir araştırmadır. Yaptığımız çalışma sonunda elde edilen verilerin analizinde fen bilimleri ve sınıf öğretmenliği bölümündeki öğretmen adaylarının kavram haritasını kullanamaya yatkın olduğu belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

In general terms the notion is abstract and general desingn of an object or thought in mind. Notions are is avery important part of the our thinking process. Because they will help us to educe from an ever tor an idea , if we face a problem and they allow us unterstanding the factors which make up our environment. In our language ther are money abstract and concrate notions that we can express our complex ideas via. Therofore teaching of the Notion is very important fort he devolopment and life of the i

Keywords