CERRAHİ HASTALARININ SAĞLIK ALGILARI ve ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Author:

Year-Number: 2018-68
Number of pages: 89-99
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Bu çalışma cerrahi hastalarının sağlık algı düzeylerinin saptanması ve sağlık algıları ile ilişkili olduğu düşünülen faktörlerin incelenmesi amacıyla yapıldı. Yöntem: Kesitsel nitelikte olan bu çalışma bir üniversite hastanesinde tedavi gören ve çalışmaya katılmayı kabul eden 600 hasta ile gerçekleştirildi. Veriler “Sağlık Algısı Ölçeği” ve ilgili literatürden yararlanılarak oluşturulan, sağlık algısını etkilediği düşünülen değişkenleri içeren “Hasta Bilgi Formu” ile toplandı. Verilerin değerlendirilmesinde ölçek puan ortalamaları, Kruskal Wallis ve Mann-Whitney U testleri kullanıldı ve anlamlılık düzeyi p<0,05 alındı. Bulgular: Çalışma grubunu oluşturan hastaların yaşları 20-75 arasında değişmekte olup, ortalama 46.50±15.97 yıl idi. Hastaların sağlık algısı ölçeğinden aldıkları puanlar 15-69 arasında değişmekte olup, ortalama puan 38.43±7.70 saptanmıştır. Sağlık algısı puan ortalaması ile sosyo demografik özelliklerin karşılaştırılması sonucunda; yaş, öğrenim durumu, medeni durum, çocuk sayısı, hastaneye yatış sayısı ile sağlık algısı puan ortalaması arasında istatistiksel olarak fark saptandı (p<0,005). Sonuç: Cerrahi hastalarının sağlık algıları orta düzeyde saptandı. Yüksek öğrenim durumu, evli olma, hastaneye ilk defa yatma durumu sağlık algısını olumlu etkilerken; artan yaş, kronik hastalığa sahip olma, çocuk sayısının fazla olması sağlık algısını olumsuz etkileyen faktörler olarak belirlendi.

Keywords

Abstract

Aim: The study was conducted to determine the health perception level of surgical patients and to examine the factors thought to be related to health perceptions. Methods: This cross-sectional study was conducted with 600 patients who were treated in a university hospital and who agreed to participate in the study. Data were collected with “Health Perception Scale” and "Patient Information Form" which was based on relevant literature and contain the variables that considered to affect the health perception.Scale point averages, Kruskal Wallis and Mann-Whitney U test were used in data analyses. The significance level was taken as p <0.05. Results: The age of study group was between 20-75, with mean of 46.50 ± 15.97 years. Health perception scores were between 15-69, with mean of 38.43 ± 7.70 points. There was found significant difference between age, education level, marital status, number of children, number of hospitalizations and health perception scores (p<0.05 for each one). Conclusion: Health perceptions of surgical patients were determined at moderate level. While higher education status, being married, hospitalization for the first time affects health perception positively; increasing age, having chronic illness and having high number of children are determined as factors that negatively affect health perception.

Keywords