İŞE YATIRIM ÖLÇEĞİ’NİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Author:

Year-Number: 2018-67
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Psikoloji
Number of pages: 468-482
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada Rusbult (1980) tarafından geliştirilen Yatırım Modeli değişkenleri temel alınarak, İşe Yatırım Ölçeği geliştirilmiş, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmıştır. İşe Yatırım Ölçeği ile bir çalışanın işinden aldığı doyumun, işine yapmış olduğu yatırımların miktarının ve alternatif işleri nasıl değerlendirdiğinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmaya 311 çalışan gönüllü olarak katılmıştır. Çalışmada veri toplama araçları olarak İşe Yatırım Ölçeği Deneme Formu, Örgütsel Bağlılık Ölçeği ve kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Veriler nicel analiz teknikleri yardımı ile çözümlenmiştir. Verilerin analizinde açımlayıcı faktör analizi, doğrulayıcı faktör analizi, Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı, iki yarım güvenirlik katsayısı ve Pearson Momentler Çarpımı korelasyon katsayısı kullanılmıştır. Analiz sonucunda 3 faktörlü 20 maddeli bir ölçek elde edilmiştir. Faktörler ölçekteki varyansın %72.21’ini açıklamaktadır. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda tüm uyum iyilik değerleri (χ2/df= 2.87; CFI= 0.91, IFI= 0.91 ve RMSEA= 0.07) kabul edilebilir sınırlar içerisinde bulunmuştur. İşe Yatırım Ölçeği ile Örgütsel Bağlılık Ölçeği arasında (r= 0.57, p < 0.01) düzeyinde anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Yapılan analizler sonucunda bu ölçeğin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olarak kullanılabileceğine karar verilmiştir.

Keywords

Abstract

In this study, based on Rusbult’s (1980) Investment Model variables, Job Investment Scale is developed, validity and reliability analyses have been performed. Job Investment Scale examines job satisfaction, job investment and evaluation of alternative jobs of an employee. 311 employees participated voluntarily in this study. Data were collected utilizing Job Investment Scale Trial Form, Organizational Commitment Scale and personal information form. Data were analyzed by quantitative analysis techniques. In the analysis process exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis, Cronbach’s Alpha internal consistency coefficient, split-half reliability coefficient and Pearson moment product correlation coefficient were used. A three- factor 20 item scale is obtained. The factors of the scale explain 72.21% of the variance. The confirmatory factor analysis results showed that all fit indices are (χ2/df= 2.87; CFI= 0.91, IFI= 0.91 and RMSEA= 0.07) at acceptable limits. There is a significant correlation between Job Investment Scale and Organizational Commitment Scale (r= 0.57, p < 0.01). As a result of these analysis, it has been decided that Job Investment Scale can be used as a valid and reliable measurement instrument.

Keywords