3 AYLIK EGZERSİZ VE DİYET PROGRAMININ KADIN VE ERKEK BİREYLERİNİN YAĞ SEVİYESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Author:

Year-Number: 2018-66
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Sağlık Bilimleri
Number of pages: 134-141
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yapılan bu çalışmanın ana amacı, 3 aylık egzersiz ve diyet programının kadın ve erkek bireylerinin yağ seviyeleri üzerindeki etkisini araştırmaktır. Çalışmanın örneklemini, 433 kadın ve 124 erkek birey oluşturmaktadır. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde SPSS 20 paket programı kullanılmıştır. Verilerin normal dağılıma sahip olduğunu belirlemek için “Kolmogorov-Smirnov” testi, homojenliğini belirlemek için ise ''Anova-Homogenety of variances” testi uygulanmış ve verilerin homojen ve normal bir dağılıma sahip olduğu belirlenmiştir. Bu ilk incelemeden sonra verilerin istatistiksel analizinde parametrik test yönteminin kullanılmasına karar verilmiştir. Verilerin analizinde, tanımlayıcı istatistik ve eş örneklem t testi kullanılmıştır. Yapılan istatistiki analizler sonucunda, çalışmaya katılan bireylerin birinci ve ikinci ölçümleri, arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir farklılık olduğu belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

The main purpose of this search is to investigate the effect of 3 months exercise and diet programs on fat levels of women and men. The sample of this study consisted of 433 female and 124 male i

Keywords