ABDALLIĞIN TASAVVUFÎ YÖNÜ ve KÜLTÜREL AKTARIM ARACI OLARAK ABDAL MÜZİK GELENEĞİ

Author:

Year-Number: 2018-66
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Türk Müziği
Number of pages: 586-613
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada; Abdal kavramının çeşitli anlamları, Abdalların dini inançlarının günümüz Orta Anadolu Abdalları’nda uygulanma durumu ve Orta Anadolu Abdalları’nın tasavvufî yönden müzik icra şekillerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Betimsel bir tarama modeli kullanılarak; Abdal teriminin anlamları, Abdalların tarihçesi ve coğrafi dağılışları, Orta Anadolu Abdalları’nın inanç ve yaşam felsefeleri ile müzik gelenekleri saptanmıştır. Konuya ilgili yazılı kaynaklar, web kaynakları, görüntü kayıtları kullanılarak ve yöredeki mahalli sanatçılarla görüşmeler yapılarak, gerekli bilgilere döküman incelemesi ve sahada görüşme tekniği ile ulaşılmıştır. Araştırmanın sınırlılığını oluşturan Kırşehir, Kaman ve Keskin Abdalları’ndan elde edilen bulgulara göre yörede bozlak (ağıt), halay, kırık hava ve oyun havası türünde eserler icra edilmektedir. Sadece Keskin’de yaşayanların bir bölümünün yakın zamanlara kadar Cem Törenleri’ne katıldıkları ve Tasavvufî inanç bağlamında nadiren de olsa “Semah” ezgilerini icra ettikleri tespit edilmiştir. Bu bağlamda, repertuvar çeşitliliği düşünülerek mahalli keman sanatçılarından Çetin İçten’den derlenen bozlak, halay, oyun havası ve semah türünde dört farklı eser analiz edilerek çalışma içerisinde sunulmuştur.

Keywords

Abstract

In this study; it is aimed to determine the various meanings of the Abdal concept, the current application of the religious beliefs of Abdals in present Central Anatolian Abdals and mystic tack the music performance styles of present Central Anatolian Abdals. By using a descriptive scanning model; meanings of the concept of Abdal, history and geographic distribution of Abdals, religion and life philosophies of Central Anatolian Abdals and their music traditions have been determined. Concerning to the subject, written sources, web sources, video footage have been used and local artists have been interviewed, documents have been reviewed and on-site interviews have been held. According to data obtained from Kırşehir, Kaman and Keskin Abdals that forms the borders of the study, there are performed types such as bozlak (mourning), halay, broken tune and dance tunes in the region. Some Abdals living in only Keskin have taken part in the Cem Ceremonies until recently and it is determined that they have rarely performed “Semah” tunes within the context of mystic belief. In this sense, by considering to have a repertoire variety, four different works in bozlak, halay, oyun havası and semah by local violinist Çetin İçten have been analysed and submitted within the study.

Keywords