FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE VE ÇEVRE EĞİTİMİ ALGILARI: FENOMENOLOJİK BİR ARAŞTIRMA

Author :  

Year-Number: 2018-65
Language : null
Konu : FEN EĞİTİMİ ÇEVRE EĞİTİMİ ÖĞRETMEN EĞİTİMİ
Number of pages: 406-434
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı; İç Anadolu Bölgesinde bir üniversitede eğitim fakültesi üçüncü sınıfta öğrenim gören fen bilgisi öğretmen adaylarının çevreye ve çevre eğitimine karşı bakış açılarını çevreye yönelik tutum ve çevre dostu davranışlar bağlamında belirlemektir. Olgu bilim ile desenlenen araştırmanın katılımcıları amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme ile belirlenmiştir. Buna göre araştırmanın katılımcılarını 5 fen bilgisi öğretmen adayı oluşturmuştur. Yarı yapılandırılmış görüşmeler ile toplanan veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Sonuçta katılımcıların çevreyi içinde bulundukları alan; çevre eğitimini ise bireylerin çevreye zarar vermemesi için gerçekleştirilen eğitim şeklinde nitelendirdikleri ifade edilebilir. Bununla birlikte katılımcılar çevreye yönelik olumlu tutumlara sahip olduklarını ve genellikle çevre dostu davrandıklarını belirtmişlerdir. Araştırma sonucunda ülkemizde çevre eğitimi yaklaşımında değişikliklere gidilmesi ve çevre ile ilgili derslerin artırılması gibi önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

This study aims to determine students science teachers’ opinions to enviroment and enviromental education. The study which is carried out with this aim designed phenomenology appropriate to qualitative research paradigm. The sample of the study was consisted of five student science teachers at Erciyes University Faculty of Education during term of 2013-2014. Semi-constructed interview has been used as data collecting instrument. Questions form was prepared by researcher and communicated to teachers. In this context, data which is achieved from interviews were analyzed content analysis technique. Data from interview have been made meaningful by coding. The research showed that students science teachers in the sample possessed relatively medium enviromental attitude and that they presented proenviromental behaviours frequently. Some suggestions have been made according to the findings.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics