İÇ MEKAN TASARIMI ÖĞRENCİLERİN YAZ STAJI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİN İNCELENMESİ: UŞAK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2018-66
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Orman Endüstri Mühendisliği
Number of pages: 93-107
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Mesleki ve teknik eğitim öğretimin yapıldığı kurumlarda staj, ön lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilere deneyim ve beceri kazandırmanın en önemli yoludur. Ayrıca staj hem öğrencilerin iş ortamını tanıma, teorik ve uygulama bilgilerini karşılaştırma, mesleki deneyimlerini artırmak hem de kurum ve kuruluşların nitelikli ara elaman ihtiyaçlarına katkı sağlamaktadır. Bu çalışmada, Uşak Üniversitesi Banaz Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı programında öğrenim gören öğrencilerinin yaz stajı eğitimine yönelik görüşlerinin belirlenmesi ve elde edilen sonuçlar çerçevesinde mevcut sorunlara, staj verimliliğini arttırmaya yönelik bir takım öneriler geliştirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma materyali olarak, Uşak Üniversitesi Banaz Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı programı öğrencileri arasından rastgele tesadüfü örnekleme yöntemi ile 42 tanesi seçilmiştir. Bu öğrencilere anket uygulanmıştır. Anket çalışması 2 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde öğrencilerin demografik yapı ve staj yeri ile ilgili bilgileri, ikinci bölümde ise stajın önemi ve işleyişi ile ilgili Likert tipi sorular bulunmaktadır. Öğrencilerden, soruları cevaplandırırken, her bir bölümde yer alan soruya önem derecelerine göre en uygun cevabı vermeleri istenmiştir. Sonuç olarak öğrencilerin staj yapılması hakkında eğilimleri ortaya konulmuştur. Öğrencilerin, stajda mesleki becerilerini kullanma imkânı bulduklarını, problemleri görme çözme imkânı bulduklarını ve mesleki alanda takım çalışmasına katıldıklarını belirtmişlerdir. Staj yapan öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun stajdan olumlu sonuçlar aldığı araştırma sonucunda görülmüştür.

Keywords

Abstract

In institutions where vocational and technical education is provided, it is the most important way of gaining experience and skills for students at undergraduate level. The internship is aimed at defining the business environment of the students, comparing the theoretical and practical knowledge, increasing their professional experience and contributing to the needs of qualified intermediaries of institutions and organizations. In this study, it was aimed to investigation the opinions of the students of Usak University Banaz Vocational School Interior Design program on the summer internship education and to develop some suggestions for existing problems and increasing internship productivity in the framework of the results obtained. As the research material, 42 people were selected randomly from random sampling method among the students of Usak University Banaz Vocational School Interior Design program. A questionnaire was applied to these students. The questionnaire consists of two parts. The first part deals with the demographic structure and the internship place of the students and the second part has the Likert type questions about the importance and the function of the internship. When students answer the questions, they are asked to answer the questions in each section according to their importance. As a result, the tendencies of the students about the internship were revealed. During the internship, students stated that they had the opportunity to apply the theoretical training they had received, they could have an idea about directing their future work life, the internships contribution to the development of the confidence of theirselves, and they got the opportunaty to participate in the professional field team work. As the result of the research; a large majority of students who took internships were found to be received positive results from the internship.

Keywords