STRATEJİK PLANLAMANIN ÖRGÜTSEL PERFORMANS ÜZERİNE ETKİSİ : BİR UYGULAMA

Author:

Year-Number: 2018-67
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : İşletme
Number of pages: 353-369
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Makalenin amacı, stratejik planlamanın, hızla gelişen ve değişen dünyada örgütler açısından ne denli önemli olduğunu anlamak ve stratejik planlamanın örgüt performansını etkileyip etkilemediğinin ölçülmesidir. Bu araştırma için uygulama yöntemi, Karaman ilinde faaliyet gösteren 74 banka çalışanı ile yapılan anket çalışmasıdır. Günümüz rekabetçi piyasalarında örgütsel amaçlara ulaşmada stratejik planlama çok önemli bir yere sahiptir. Stratejik planlama, örgütün bugünü ile gelecekte olmak istediği yer arasındaki yolu tanımlamakla kalmaz; örgütün ne olduğunu nerede olduğunu ortaya koyan, uzun vadeli ve geleceğe dönük bir bakış açısı taşır. Sürekli büyüyen, gelişen rekabet ortamında şirketlerin fark yaratıp, bir adım öne çıkabilmeleri için stratejik planlamaya önem vermeleri artık hayatidir. Çalışmada strateji, plan, stratejik planlama, örgüt ve performans kavramları incelenmiş, birbirleri üzerindeki etki saptanmaya çalışılmıştır. Araştırma sonucu elde edilen bulgularca, stratejik planlama ile örgütsel performans arasında güçlü bir ilişki olduğu sonucuna varılmıştır.

Keywords

Abstract

The goal is to understand how important strategic planning is in terms of organizations in the rapidly developing and changing world, and to measure how strategic planning affects organizational performance. The method of application for this research is the questionnaire study with 74 bank employees working in Karaman province. Strategic planning is crucial in achieving organizational goals in today's competitive markets. Strategic planning does not just define the path between the present and the future where it wants to be; A long-term and forward-looking perspective that reveals where the braid is. It is now life for companies to make a difference and attach importance to strategic planning so that they can take a step forward in a constantly growing and developing competitive environment. The concepts of strategy, plan, strategic planning, organization and performance were examined and tried to determine the effect on each other. As a result of the research, it was concluded that there is a strong relationship between strategic planning and organizational performance.

Keywords