BEDİR GAZVESİ KAPSAMINDA ORTAK HADİS VE SİYER RİVAYETLERİ

Author :  

Year-Number: 2018-65
Language : null
Konu : İslam Tarihi
Number of pages: 632-649
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Hadis âlimlerinin büyük çoğunluğu hadîs rivâyet usûl ve kâidelerine uymadıkları gerekçesiyle siyer müelliflerini güvenilir kabul etmezler. Bu nedenle onlardan rivayet hususunda tereddüt ederler. İbn İshâk başta olmak üzere Vâkıdî ve İbn Sâ’d gibi ilk siyer müelliflerini ciddi bir şekilde eleştirirler ve onlardan rivayet nakli yapılamayacağını iddia ederler. Siyer yazarlarının güvenilmez oldukları, sağlam olmayan rivayetleri naklettikleri iddiasından yola çıkarak bu çalışmayı oluşturduk. Bedir Gazvesi hakkındaki bir rivayeti naklederken hadis ve siyer yazarlarının kullandıkları senet zincirini ve aynı haberin metnini karşılaştırdık. Bu karşılaştırma bizi iki rivayet arasında hem senet zinciri hem metin yönüyle bir benzerlik olup olmadığı sonucuna ulaştıracaktır. Bedir Gazvesi haberiyle ilgili olarak hadis ve siyer müellifinin kullanmış olduğu senet zincirleri aynı veya benzer ise bu durumda bu iki müellifin aynı râvî havuzundan faydalandığı sonucuna ulaşmış olacağız. Böylece hadisçilerin iddialarının aksine siyer müelliflerinin riayetlerinden faydalandıkları ortaya çıkmış olacak. Yapılan karşılaştırma sonucunda genel görüşün aksine; hadisçilerin birçok rivayette siyer müelliflerinin kullandığı senet zincirlerinden faydalandığı ortaya çıkmıştır. Ayrıca muhaddislerin çoğunun güvenilir bulmadığı İbn İshâk’ın kendisinden en çok faydalanılan bir siyer müellifi olduğu görülmüştür.

Keywords

Abstract

Most of the hadith methodist say that they don’t accept siyar writers are reliable. For this reason, they hesitate to transmission of narration. They severely criticize the first siyar writers such as Ibn Ishaq, Waqidi and Ibn Sa’d and claim that they can not be narrated by them. We created this study by setting out from the claims that siyar writers are unreliable and they narrate their unsafe narratives. We compared the chain of narratives used by the hadith and siyar writers and the text of the same news text while conveying a narrative about the Badr War. This comparation will take us to the result of if there are similarities between these two narratives in both of chain narrative and in point of text. In related to the Badr War news, in case the chain of narration used by hadith and siyar writers are same or similiar, in this case, we will reach the result that they benefited from the same narrator pool. Thus, on the contrary of claims of hadith writers, it will come out the conclusion that these narrators benefited from the siyar narrators’ narratives. As a result of comparison on the contrary of the common view, it turned out that in a lot of narratives hadith narrators have used the chain of narratives used by siyar narrators. It has been seen that Ibn Ishaq is the most benefited author by the hadith writers even though the majority of hadith writers do not find him reliable.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics