KÜLTÜREL AİDİYETLER VE LİBERAL “BİREY” TASAVVURU

Author:

Year-Number: 2018-66
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Felsefe
Number of pages: 395-401
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Liberalizm, toplum ve devlet karşısında bireyi önceleyen ve kişilerin temel haklarının muhafazası için devletin sınırlandırılması gerektiğini savunan bir ideolojidir. Liberal düşüncenin merkezinde birey ve onun özgürlüğü yer aldığı için devletin, vatandaşları karşısındaki tutumu eşit ve nötr olma iddiasındadır. Bu anlayış vatandaşların dini ve sosyal mensubiyetlerini, dilini, kültürünü, yani bir insanın aidiyetlerini dikkate almaz. Çağdaş siyaset felsefesinde komüniteryen çizginin bu problemleri eleştirel çerçevede ortaya koyduğunu görüyoruz. Komüniteryen felsefe, herkesi liberalizmin öngördüğü soyut birey kategorisi içerisinde değerlendirmenin, insanların, örneğin kendileri açısından varoluşsal önem taşıyan kültürel aidiyetlerini dikkate almamak anlamına geldiği görüşündedir. Komüniteryen çizgi buradan yola çıkarak, Liberalizmin bireyin taşıdığı aidiyetleri dikkate almamasının onun tercihlerini anlamasını güçleştirdiğini ve bunun da aslında çelişkili bir şekilde insanın özgürlüğünü gerçekleştirmesine engel olduğunu ifade etmektedir. Liberal düşünce ile Komüniteryen düşüncenin tartıştığı bu konu, devlet-toplum ilişkisinde çağımızın en sorunlu alanlarından birisi olarak analiz edilmeyi zaruri kılmaktadır.

Keywords

Abstract

Liberal ideology prioritizes the i

Keywords