EGEMEN İKTİSAT GÖRÜŞÜNÜN SON DÖNEMDEKİ ELEŞTİRİSİ

Author :  

Year-Number: 2018-65
Language : null
Konu : EKONOMİ
Number of pages: 476-487
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Mevcut iktisat sisteminin toplumun beklentilerini, isteklerini gereksinimlerini karşılamakta yetersiz kaldığı zamanlarda yöntem ve sistem tartışmaları da artmaktadır. İktisadın doğal bilimler kadar kesin neden-sonuç ilişkilerine dayanmaması birbirinden çok farklı yöntemlerin tartışılmasına olanak verirken, incelenen dünyanın ve insan ilişkilerinin de sürekli bir değişim içinde bulunması bu tartışılan yöntemlerin de sürekli değişim içinde olması sonucu doğurmuştur. Sorgulamanın başlaması yeni bir iktisadi akımın oluşması için zemin hazırlamaktadır. Öncelikle son dönemde yaşanan küresel ekonomik krizle birlikte çözülemeyen ekonomik sorunlara yol açan temel nedenin Neo-klasik sistemin kendisi olduğu konusunda görüşler yaygınlaşmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde geleneksel iktisadın temel prensiplerine değinilecektir. İkinci bölümde geleneksel iktisada yöneltilen eleştirilere yer verilecek, üçüncü bölümde iktisadın bilim olma kimliği üzerinde durularak, dördüncü bölümde son 3 yıldır egemen iktisat görüşüne yöneltilen eleştirilerin ve metodolojik tartışmaların merkezlerini teşkil eden Post İktisat Hareketi kısaca tanıtılacaktır. Sonuç bölümünde ise tüm bu tartışmalar doğrultusunda yaratılmaya çalışılan yeni bir iktisadın yöntem ve sisteminin nasıl olması gereğini sorgulanacaktır

Keywords

Abstract

Method and system discussions are also on the rise as the current economic system is inadequate to meet community expectations, demands and needs. While the fact that economics does not rely on definite cause-effect relations as much as natural sciences allows us to discuss very different methods, continual change of the world and human relations studied has resulted in constantly changing these controversial methods. The beginning of the interrogation is laying the groundwork for the formation of a new economic stream. First of all, opinions about the basic reason leading to the economic problems that can not be solved together with the recent global economic crises are spreading neo-classical system itself. In the first part of the study, the basic principles of traditional economics will be addressed. In the second part, criticisms directed to traditional economics will be given. In the third part, the identity of science as economics will be emphasized. In the fourth section, the Post Economics Movement which is the center of criticisms and methodological discussions directed to the view of dominant economics for the last 3 years will be briefly introduced. In the conclusion section, it will be questioned how the method and system of a new economics which is tried to be created in the direction of all these discussions should be.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics