MEZOPOTAMYA ASTROLOJİSİNİN DOĞUŞU, GELİŞİMİ VE KAYNAKLARI

Author :  

Year-Number: 2018-65
Language : null
Konu : Tarih-Eskiçağ Tarihi
Number of pages: 461-475
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çivi yazılı belgelerden öğrendiklerimize göre, Eski Mezopotamya’da gök bilimleri konusunda araştırmalar yazının icadı kadar eskiye dayanmaktadır. Gökyüzünde meydana gelen olayların yeryüzünde meydana gelen olayları etkilediği ve tanrıların insanlara bildirmek istedikleri mesajları gökyüzündeki işaretler vasıtasıyla bildirdikleri inancı, Eski Mezopotamya’da gökbilimlerine ilgiyi artırmıştır. Mezopotamya'da M.Ö. III. Binyıl’dan itibaren astrolojiyle ilişkilendirilebilecek metinler ortaya çıkmıştır. Ancak M.Ö. III. Binyıl astrolojisin daha çok sözlü nitelikte olduğu düşünülmektedir. Özellikle Eski Babil Dönemi’nden (Yaklaşık M.Ö. 2000-1600) itibaren sistemli astroloji metinleri derlenmeye başlanmıştır. Yeni Asur Dönemi'nde (M.Ö. 911-612) Mezopotamya astrolojisi zirveye ulaşmıştır. Bilginlerin yüzyıllar süren gökyüzü gözlemleri neticesinde astronomi ve astroloji alanlarında önemli eserler verilmiştir. Bunlardan en kapsamlısı “Enuma Anu Enlil” serisi astroloji tabletleridir. M.Ö. I. Binyıl’ın ikinci yarısına kadar Eski Mezopotamya’da astronomi ve astrolojinin kesin olarak birbirinden ayrılmadığı anlaşılmaktadır. Ayrıca astrologlar tarafından Asur krallarına gönderilen astrolojik raporlar ve mektuplar Mezopotamya astrolojisi hakkında önemli kaynaklardır. Eski Mezopotamya gökbilimleri dinin bir uzantısı olarak gelişme göstermiştir. Mezopotamya’da M.Ö. I. Binyıl’ın ikinci yarısından itibaren gök bilimlerinde önemli bilimsel keşifler meydana gelmiştir. Böylece Mezopotamya gök bilimlerinde dini inançların etkisi azalmaya başlamıştır. Mezopotamya astrolojisinin özellikle Yunan, Mısır ve Hint astrolojisini etkilediğini öğreniyoruz.

Keywords

Abstract

According to what we learned from cuneiform documents, research on astral sciences in Old Mesopotamia dates back to the time of the invention of writing. The belief that the events that took place in the sky influenced the events that took place on the earth and that the gods reported to the people through the signs in the sky, increased the interest in astral sciences in Old Mesopotamia. In Mesopotamia since the III. Millennium B.C., texts have emerged that can be associated with astrology. However, since thought that III. Millennium astrology is more verbal. Especially, systematic astrology texts have begun to be compiled since the Old Babylonian Period. (About B.C. 2000-1600) Mesopotamian astrology reached its peak in the Neo Assyrian Period. (B.C. 911-612) As a result of astronomical observations of scientists for centuries, important works have been given in astronomy and astrology. The most comprehensive of these is the "Enuma Anu Enlil" series of astrology tablets. Until the second half of the first Millennium B.C., it is understood that astronomy and astrology are not precisely separated in Old Mesopotamia. Also astrological reports and letters sent by astrologers to the Assyrian kingdoms are important sources of Mesopotamian astrology. Old Mesopotamian astral sciences has developed as an extension of religion. In Mesopotamia from the second half of the first Millennium B.C., important scientific discoveries have taken place in astral sciences. Thus, the influence of religious beliefs in Mesopotamian astral sciences has begun to decrease. We learn that Mesopotamian astrology especially affects Greek, Egyptian and Indian astrology.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics