FİNANSAL DERİNLEŞMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Author :  

Year-Number: 2018-65
Language : null
Konu : Finans
Number of pages: 63-86
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Finansal derinleşme düzeyi gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler açısından farklılık göstermekte ve finansal derinleşme düzeyinin yükseltilmesinde her bir ülkede dikkate alınacak faktörler de ülkelerin finansal, ekonomik, politik, sosyal ve kurumsal yapılarına göre değişebilmektedir. Çalışmanın amacı gelişmekte olan ülkelerde finansal derinleşmeyi etkileyen faktörleri ekonometrik analizlerle incelemektir. Çalışmada yapılan uygulama kapsamında 1980 – 2014 dönemi ve 11 gelişmekte olan ülke için, yıllık veriler üzerinden çeşitli panel veri analizleri kullanılarak, finansal derinleşme ile finansal liberalizasyon, enflasyon, brüt yurtiçi tasarruflar, ticari açıklık ve doğrudan yabancı yatırımlar arasındaki ilişki incelenmiştir. Analiz sonuçları, finansal liberalizasyonun, enflasyonun, ticari açıklığın, geçmiş dönemlerdeki finansal derinleşme uygulamalarının ve doğrudan yabancı yatırımların gelişmekte olan bazı ülkelerde finansal derinleşmeyi etkileyen önemli faktörler olduğunu ve ülke bazında elde edilen bulgular ise finansal derinleşmeyi etkileyen faktörlerin ülkeler açısından farklılık arz ettiğini göstermektedir.

Keywords

Abstract

As the level of financial deepening increases countries can develop more economically and financially. The level of financial deepening differs in terms of developed and developing countries. Factors to be taken into consideration in each country can be changed according to the financial, social and institutional structures of the countries in the increase of the level of financial deepening. The aim of the study is to examine the factors affecting financial deepening in developing countries by econometric analysis. The relationship between financial deepening and financial liberalization, inflation, gross domestic savings, trade openness and foreign direct investment has been examined for the period 1980 – 2014 and 11 developing countries on annual data using various panel data analyses. The results of the analysis show that financial liberalization, inflation, trade openness, past financial deepening practices and foreign direct investments are important factors affecting financial deepening in some developing countries and country-based findings demonstrate that the factors affecting financial deepening differ in terms of countries.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics