KREDİ ve ORTAKLIK ÇERÇEVESİNDE KAR-FAİZ YAKINLIĞI VE FARKLILIKLARI

Author :  

Year-Number: 2018-65
Language : null
Konu : İktisat
Number of pages: 596-617
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kredi-faiz ve ortaklık-kar sistemlerinin temelleri insanlık tarihi kadar eskiye dayanmaktadır. Zaman içerisinde kredi ve ortaklık sistemlerinin uygulamalarında mali aracı kurumların faize karşı tutumları mevduat bankacılığı ve katılım bankacılığının ortaya çıkmasına yol açmıştır. Faiz ve kar kavramları açısından yapılan çalışmalara göre iki kavramın ortak noktası nakdi sermayeyi arttırmalarıdır. Ancak sözü edilen iki kavram ekonomide oluşturduğu etkiler bakımından farklılık arz etmektedir. Çalışmada kar ve faiz kavramlarının benzer ve farklı yanları ortaya konulmuştur. Dolayısıyla çalışmanın odak noktası sözü edilen kavramlar farklı oldukları görülse de birbirleriyle ilgili olduğunun ortaya çıkarılmasıdır. Bu nedenle Türkiye’de 2006-2015 yılları arasında mevduat bankalarının uyguladığı yıllık ortalama faiz oranı ile katılım bankalarının uyguladığı yıllık ortalama kar oranları karşılaştırılmıştır. Buna göre sözü edilen yıllar arasında kar ile faiz oranları açısından büyük bir farkın olmadığı görülmüştür. Bu durum kar ile faiz oranlarının aynı piyasa ve aynı rekabet şartları altında belirlendiğini göstermektedir.

Keywords

Abstract

The basis of credit-interest and partnership- profit systems is as old as the history of mankind. Over time, the attitudes of the financial intermediary institutions to the interest in the applications of credit and partnership systems led to the emergence of deposit banking and participation banking. According to studies conducted in terms of interest and profit concepts, the common point of two concepts is to increase cash capital. However, the two concepts mentioned differ in terms of the effects they have on the economy. Similar and different aspects of profit and interest concepts are presented in the study. Therefore, the focal point of the study is to reveal that the concepts mentioned are related to each other although they are different. Therefore, in Turkey between the years 2006-2015 the average annual interest rate applied by commercial banks with an average annual profit rate applied by the participation banks were compared. Accordingly, it can be seen that there was no big difference between profit and interest rates in the years mentioned. This shows that profit and interest rates are determined under the same market and the same competitive conditions.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics