TÜRK PLASTİK SANATLARINDA MODERNLEŞME: HANS HOFMANN VE RUDOLF BELLING ÖĞRETİSİNDEN YANSIMALAR

Author :  

Year-Number: 2018-65
Language : null
Konu : Sanat Tarihi/Batı Sanatı Çağdaş Sanat
Number of pages: 131-151
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Hofmann ve Belling öğretisinin Türk Plastik sanatlarına yansımalarını irdelemek ve söz konusu öğretinin bu öğretiden geçen Türk sanatçıları üzerindeki etkisini tespit etmektir. Bunun için, konuyla ilgili kitaplara, sergi kataloglarına, makalelere, yayımlanmış bildirilere, internet kaynaklarına ve söyleşi türünde kaynaklara başvurulmuş; elde edilen bilgiler derlenerek analiz-sentez yöntemi ile kaleme alınmıştır. Ulaşılan bilgiler ışığında temel bulgu, Hofmann ve Belling öğretisinin Türk plastik sanatlarının modernleşmesi sürecinde, modernleşme itkisini sağlaması bakımından büyük önem taşıdığı olmuştur. Çalışmanın girişinde Türkiye ile Almanya ve Alman sanatçılarla ilişkilerden, sonraki bölümde ise Cumhuriyet öncesi sanat ortamından kısaca bahsedilmiştir. Çalışmanın ana ekseninde, Cumhuriyet'in ilk yıllarından başlayarak, Münih'te Hofmann'ın okuluna devam eden Türk ressamlarının, yurda döndüklerinde modern resim dilini, Türk resmine hangi koşullar altında ve nasıl getirdikleri; heykel alanında ise Akademi Reformu ile Güzel Sanatlar Akademisi Heykel Şubesi başına getirilen Belling’in Akademi öğrencileri üzerindeki etkisi, Türk heykelinde modernleşme ve sonrasında da soyutlamanın yolunu açan öğretisi, örnekler üzerinden aktarılmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this article is to study the reflections of Hofmann's and Belling's tenets on Turkish plastic arts and artists. Books, exhibition catalogues, articles, published papers, internet and interviews are referred as the primary resources for gathering information about the study. The findings, -recorded with analyzing and synthesizing methods- is the tenets of these two German artists had great impact on modernization of Turkish plastic arts as an impulse. The relation between Germany and German artists with Turkey and art in the Ottoman period mentioned briefly at the beginning of the article and at the main body, artists attending Hofmann's studio, their influence on modernization of Turkish painting after returning Turkey; as well as Belling coming to Turkey with the invitation from the Turkish government, coordinating the sculpture department at the Fine Arts Academy and influencing students with his art and tenet resulting modernization and abstraction in Turkish sculpture discussed with several examples.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics