KAİZEN MALİYET YÖNTEMİNİN ANTALYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN ÜRETİM İŞLETMELERİNDE UYGULANABİLİRLİK DÜZEYİNİN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2018-65
Language : null
Konu : Muhasebe ve Finansman
Number of pages: 544-565
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde rekabet üstünlüğü elde edebilmek amacıyla işletmeler üretim maliyetlerini düşürme eğilimi göstermektedirler. Geleneksel maliyet yönetim tekniği bu kapsamda yetersiz kalmaktadır. İşletmeler çağdaş maliyet yönetim tekniklerine yönelmektedirler ve bu teknikleri üretim süreçlerinde uygulamaktadırlar. Çağdaş maliyet yönetim tekniklerinden olan kaizen maliyet yöntemi üretim safhasında sürekli ancak küçük adımlı iyileştirme çabalarıyla daha düşük maliyetle daha kaliteli üretim yapma imkanı sağlayan bir yöntemdir. Kaizen maliyet yönteminin benimsenmesi işletmelere maliyet azaltımının yanında rekabet üstünlüğü kazandırmaktadır. Bu çalışmada yaygın olarak kullanılan kaizen maliyet yöntemi kapsamından bahsedilerek Antalya ili Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren üretim işletmelerinin muhasebe uygulamalarında kaizen maliyet yönteminin uygulanabilirlik düzeyini tespit etmek amacıyla 67 işletmeye anket uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, işletmelerin kaizen maliyet yöntemini uygulayabilmeleri için gereken esas koşul mevcut durumun yetersiz görülmesi ile bu durumdan daha ileri bir duruma ulaşmanın hedeflenmesidir. Ayrıca kaizen maliyet yönteminin işletmelerde uygulamaya konulabilmesi için bu yöntemin işletmenin her kademesindeki bütün çalışanlar tarafından takım çalışmalarıyla uygulanması gerekmektedir.

Keywords

Abstract

In today’s market circumstances to get competitive advantages companies tend to minimize their production costs. In this sense traditional cost management techniques have been insufficient and modern cost management techniques fill this gap. So companies adopt these modern cost management techniques in their production process for this purpose. The kaizen cost method, which is one of the modern cost management techniques, is a technique that enables to produce more qualified products at a lower cost. Kaizen refers to continuous improvement in performance, cost and quality. Adopting kaizen cost method is not only reduces the cost of production but also gives companies competitive advantages. The purpose of this study to determine applicability level of kaizen cost method in Antalya Organized Industrial Zone by using survey method which has been applied to 67 companies. Datas obtained via surveys were analyzed with SPSS 20.0 package software. According to the results which were obtained, the essential requirement for the companies to implement kaizen cost method is to see the pre-sent situation inadequate and aiming to reach a better state from present. In addition, in order to implement kaizen cost method at companies, this method must be applied by all employees of companies with team work.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics