OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARINDA MOTİVASYON VE ÖZ DÜZENLEME BECERİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Author :  

Year-Number: 2018-65
Language : null
Konu : EĞİTİM/OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ
Number of pages: 26-47
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırma okul öncesi dönemdeki 48-72 aylık çocukların motivasyon düzeyleri ve öz düzenleme becerilerinin çocukların yaşı, cinsiyeti, devam ettiği okul türü, anne ve baba öğrenim durumu, anne çalışma durum ve baba mesleği, gibi değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada ayrıca çocukların motivasyon düzeyleri ile öz düzenleme becerileri arasındaki ilişki de incelenmiştir. Araştırma ilişkisel tarama modelinde planlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 eğitim öğretim yılında Ankara ili Yenimahalle ve Altındağ ilçelerinde okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 48-72 aylık çocuklardan tesadüfi küme örnekleme yöntemiyle seçilen 219 çocuk oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda çocukların motivasyon düzeylerinin çocuğun devam ettiği okul türü, baba öğrenim durumu ve baba mesleği, annenin çalışma durumu gibi değişkenlere göre anlamlı farklılık gösterdiği saptanmıştır. Çocukların motivasyon düzeyleri çocuğun yaşı, cinsiyetine ve anne öğrenim durumuna göre anlamlı farklılık göstermemektedir. Çocukların öz düzenleme becerileri çocuğun yaşı ve cinsiyeti, baba öğrenim durumu ve baba mesleği gibi değişkenlere göre anlamlı farklılık göstermektedir (p<0,05). Çocuğun anne çalışma durumu, anne öğrenim durumu ve okul türü değişkenlerine göre anlamlı farklılık göstermemektedir. Çocukların motivasyon düzeyleri ile öz düzenleme becerileri arasında orta düzeyde pozitif yönde ve anlamlı bir ilişki bulunduğu saptanmıştır. Anahtar Sözcükler: Okul öncesi, çocuk, motivasyon, öz düzenleme

Keywords

Abstract

The study has been conducted to examine whether the motivation levels and self-regulation skills of the pre-school children aged between 48-72 months vary by variants including their age, sex, school type, parents’ education, mother’s employment and father’s occupation. The study also examines the relation between the motivation levels and self-regulation skills of the children. The study has been planned in the relational screening model. The study group consists of 219 children at the ages of 48-72 months attending to the pre-school education institutions in the districts of Yenimahalle and Altındağ of the Ankara province in the academic year of 2016-2017 who are selected by the random cluster sampling method. As a result of the study, it was determined that the motivation levels of the children varied significantly by variants including school type, father’s education and occupation and mother’s employment. The motivation levels of the children didn’t vary significantly by their age, sex and mother’s education. Self-regulation skills of the children varied significantly by variants including their age, sex, father’s education and occupation (p<0,05), while these skills didn’t vary by the variants of mother’s employment, mother’s education and school type. It was determined that there was a medium, positive and significant relation between the motivation levels and self-regulation skills of the children.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics