KENTSEL DÖNÜŞÜM KARARI ALINMASINDA YAPI HASARLARININ ETKİSİ: ANKARA ÖRNEĞİ

Author:

Number of pages: 636-650
Year-Number: 2018-64

Abstract

Dünyada ve Türkiye’de bulunan kentsel çöküntü alanları; ekonomik ve sosyal sebepler, aşırı nüfus artış/azalışları, suç olaylarının artması, bölgede bulunan konut rezervinin kalite bakımından standartların altına düşmesi, yetersiz kalması ile yanlış yer seçimi ve yangın, deprem, heyelan gibi doğal afetler sebebiyle oluşmakta, kentler işlevlerini yitirerek köhneleşme ile karşı karşıya kalmakta ve oluşan çöküntü alanlarının kente kazandırılması bir ihtiyaç haline gelmektedir. Bu amaçla kentsel yenileme ve kentsel dönüşüm araçları yaygın birer yöntem olarak kullanılmaktadır. Bu çalışma kapsamında, yapı hasarlarının kentsel dönüşüm kararlarının alınmasında ne derece etkili olduğu ortaya konulmuş ve dünyadaki kentsel dönüşüm örneklerinin amaçları ortaya konularak, Türkiye’de ve inceleme yapılan Ankara İl’inde bulunan kentsel dönüşüm kararlarıyla benzer ve farklı yönlerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Ayrıca kentsel dönüşüm kararının alınması konusunda ilgili olan kurumlardan alınan harita altlıkları, coğrafi bilgi sistemleri kullanılarak daha etkili, görsel ve sorgulanabilir çalışma ortamı oluşturulmuştur. ArcGIS yazılımı kullanılarak oluşturulan hasar dağılım haritası, kentsel dönüşüm kararı alınmış mahallelerden biri olan Ankara İli Mamak İlçesi Şehit Cengiz Topel Mahallesi ve yakın çevresi ele alınarak üretilmiştir.

Keywords

Abstract

Urban slum areas in the world and Turkey are affected by economic and social reasons, extreme population increase and decrease, increase in crime incidents, low and inadequate standards of housing reserves in the region in terms of quality, wrong site selection and natural disasters such as fire, earthquake and landslide, and it becomes a need to upgrade these areas. Urban renewal and urban transformation tools are widely used for this purpose. Within the scope of this study, it has been demonstrated how structural damages are effective in taking urban transformation decisions and aims to reveal similar and different aspects of urban transformation decisions in Turkey and in the Ankara province under review by setting out the objectives of the urban transformation examples in the world. In addition, more effective, visual and questionable working environment was created by using geographical information systems obtained from the related institutions taking the urban transformation decision. The damage distribution map created by using ArcGIS software was conducted in the Şehit Cengiz Topel Neighborhood, one of the neighborhoods where urban transformation decisions were taken, and its immediate surroundings which is located in the Ankara Province of Mamak District.

Keywords