İLKOKUL 1. SINIF HAYAT BİLGİSİ DERSİ OKULUMUZDA HAYAT ÜNİTESİ KAZANIMLARININ GERÇEKLEŞME DÜZEYİNE İLİŞKİN EBEVEYN GÖRÜŞLERİ

Author:

Year-Number: 2017-63
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Temel Eğitim
Number of pages: 354-368
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, ilkokul 1. Sınıf öğrencileri ebeveynlerinin görüşlerine göre Hayat Bilgisi dersi okulumuzda hayat ünitesi kazanımlarının gerçekleşme düzeyini ortaya koymaktır. Bu amaçla çalışma tarama modelinde olup, veri toplama aracı olarak likert tipi ölçme aracı kullanılmıştır. Ebeveynlerden çocuklarının Hayat Bilgisi dersi okulumuzda hayat ünitesi kazanımları ile ilgili görüşleri “Evet her zaman” sıklığından, “Hayır hiçbir zaman (1)” sıklığına doğru “5-1 derecelerinde” puanlamaları istenmiştir. Veriler, 2017-2018 eğitim öğretim yılında Adıyaman ilindeki 93 ebeveynden elde edilmiştir. Bulgulara göre; çocukların/öğrencilerin okulumuzda hayat ünitesi kazanımları durumu (puanı)/gerçekleşme “çok iyi” düzeyde olmuştur. Çocukların/öğrencilerin okulumuzda hayat ünitesi kazanımları durumu (puanı) okul başarısı ve Hayat Bilgisi dersi başarısı değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermiş olup, okul başarısı ve hayat bilgisi dersi başarısı ile okulumuzda hayat ünitesi kazanımları durumu (puanı) arasında olumlu bir ilişki vardır. Ebeveynlerin anne-baba olma, ekonomik durumları ve çocuklarının cinsiyeti değişkenine göre ise okulumuzda hayat ünitesi kazanımları durumu (puanı) arasında anlamlı bir farklılık görülmemiştir.

Keywords

Abstract

The purpose of this work is to reveal the effectuation level of gainings of life in our school unit of Life Sciences lesson according to parents of first class students of primary school. With this purpose, survey model is used for the work and likert scale is used as data collection tool. Parents are asked for evaluating opinions about the gainings of life in our school unit of Life Sciences lesson from the frequency of “Yes, always” to the frequency of “No, never (1)” using the grades “5-1”. Data has been obtained from 93 parents in the education year of 2017-2018 in Adıyaman. According to data obtained; the students’/children’s effuctuation/state (point) of gainings of life in our school unit has been at the level of “very good”. Children’s/students’ state (point) of gainings of life in our school has shown a meaningful difference according to variables of school success and Life Sciences lesson success and there is a meaningful relation between gainings of school and Life Sciences lesson successes and life in our school unit. A meaningful relation between the states (points) of life in our school units gainings can’t be found according to the variables of parents’ being mother-father, economical conditions and sex.

Keywords