7E ÖĞRENME MODELİNİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISI VE TUTUMLARINA ETKİSİ: ATOMUN YAPISI KONUSUNDA ÖRNEK BİR ÇALIŞMA

Author:

Number of pages: 28-52
Year-Number: 2017-63

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Fen ve Teknoloji dersi yedinci sınıf ‘Maddenin Yapısı ve Özellikleri’ ünitesindeki ‘Atomun Yapısı’ konusunun 7E öğrenme modeline göre hazırlanan etkinliklerin öğrencilerin akademik başarısına ve derse yönelik tutumlarına etkisini araştırmaktır. Araştırmanın çalışma grubunu Ağrı ili Tutak ilçesinde bulunan bir ortaokuldaki yedinci sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışmada karma araştırma metodu kullanılmıştır. Nicel kısmında; iki farklı öğretim yönteminin etkinliğini belirlemek amacıyla “yarı deneysel desen” kullanılmıştır. Deney grubunda 7E öğrenme modeline göre hazırlanmış ders etkinlikleri ile öğretim yapılırken, kontrol grubunda ise öğretmen merkezli öğretim aynı öğretmen tarafından yapılmıştır. Araştırmanın uygulama süreci 6 haftalık toplam 24 saatlik uygulama süresince gerçekleşmiştir. Araştırmada akademik başarı testi, fen ve teknolojiye yönelik tutum ölçeği ve öğrenci mülakatları (görüşme) formu olmak üzere üç farklı ölçme aracı ile veri toplanmıştır. Araştırmanın nicel verileri SPSS-20 (Statictical Package for Social Sciences Program, Version 20) programı ile Kolmogorov-Smirnov Testi, Eşleştirilmiş Örneklem t-testi ve Wilcoxon İşaretli Sıra Testi ile analiz edilmiştir. Nitel verilerin kodlanması sırasında Nvivo Nitel Veri Analiz Programı kullanılmıştır. Çıkan sonuçların şekilsel düzenlemesi ise Microsoft Office Visio programında yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda deney grubundaki öğrencilerin akademik başarısı ile kontrol grubundaki öğrencilerin akademik başarıları arasında deney grubu lehine anlamlı fark olduğu görülmüştür. Ancak iki grubun fen ve teknoloji dersine yönelik tutum puanları arasında farklılık tespit edilmemiştir. Nitel veri sonuçları incelendiğinde ise araştırmanın deney grubunda yer alan öğrenciler, ders sırasında deney ve etkinlik yapmaktan hoşlandıklarını böylece günlük hayatla daha kolay bağ kurabildiklerini belirtmişlerdir. Etkileşimli eğitim gören ve aktif katılımla ders işleyen deney grubu öğrencilerinin grup çalışmasına, materyal kullanımına olumlu baktıkları tespit edilmiştir. Öğrencilerin aktif katılımı tercih etme nedenlerine bakıldığında; daha kolay dersi dinleyebildikleri, derste işlenen konuya daha rahat odaklanabildikleri ve böylece iyi öğrenebildiklerini ifade etmişlerdir.

Keywords

Abstract

The main objective of this study is to examine effects of the activities of the subject of “ The structure of Atom” in the unit of “The Structure of Substance and Characteristics” prepared in accordance with the 7E learning model on academic achievement of students and their attitude towards the course. The research group of the study is comprised of the students of seventh grades at a secondary school in Tutak district of Ağrı. The study follows a mixed pattern. In the quantitative part, “quasi experimental pattern” has been employed in order to determine the efficiency of two different teaching method. While classroom activities prepared by 7E learning method are conducted in the experiment group, in the control group teacher-centered teaching has been conducted by the same teacher. The implementation process of the study took a six-week period, a total of 24 hours of implementation. The data were obtained through three different measurement of instruments, which are academic achievement test, attitude scale towards science and technology and students’ interview forms. The quantitative data of the study were analyzed through SPSS-20(Statistical Package for Social Sciences Program, Version 20), using the tests of Kolmogorov-Smirnov, paired sample t-test and Wilcoxon Sign Ranking Test. During the coding process of the qualitative data, Nvivo Qualitative Data Analysis software. The graphical arrangement of the outcomes was performed by means of Microsoft Office Visio. The result of the study suggests that there is a statistically significant relation between the academic achievements of the students in the experiment group and control group, in favor of the experiment group. However, there is no statistically significant difference between the two groups in terms of their attitudes towards science and technology course. When the results of the qualitative analysis, the students in the experiment group state that they like conducting experiments and activities during the lesson and hence they can relate to daily life more easily. It has been found out that experiment group students, who conduct lessons with active participation and interactive instruction, have positive opinions on material use. When the reasons why students choose active participants are considered, students state that they are able to listen to the lesson with more ease, focus on the subject matter more comfortably and hence learn better.

Keywords